FIND OUR EXPERTISE

FIND: A - D

Advertising law

Copyright

Communications law

Computer programs

Confidential information

Counterfeiting

Cookies

Cybercrime

Cybersecurity

Database rights

Data protection

Design law

Domain names

FIND: E - S

Entertainment

Fashion law

GDPR

ICT

Intellectual property

Internet Services Providers

Image rights

Right to reply

Right to be forgotten

Supplementary protection certificates

Social media

Software

FIND: T - P

Trade secrets

Trade names

Trade marks

Know how

Plant variety rights

Protected geographical designations

Patents

Piracy

Privacy (/E-privacy)

FIND: L - V

Licensing

Media law

Music law

Neighbouring rights

Transfer of rights

Technology

Topographies and semiconductor products

Videogames

 

What’s new

Het Hof van Justitie besloot in een arrest (12/01/23) dat eenieder het recht heeft om te weten aan wie zijn/haar/hun persoonsgegevens verstrekt werden. 🧑‍⚖️🔒

De prejudiciële vraag had betrekking op artikel 15, lid 1, c) verordening (EU) 2016/679 (“AVG”). Uit deze bepaling kon immers niet duidelijk worden afgeleid of aan de betrokkene het recht wordt verleend om inzage te krijgen in informatie over de concrete ontvangers van diens persoonsgegevens, dan wel of de verwerkingsverantwoordelijke over een keuzevrijheid beschikt wat betreft de wijze waarop hij/zij/die gevolg wenst te geven aan een verzoek om inzage van informatie over de ontvangers.

Het Hof overweegt dat het doel van de AVG is om een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen binnen de Unie te waarborgen. De bepaling beoogt transparantie te waarborgen van de wijze waarop de persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt. De informatie die op grond van de bepaling wordt verstrekt, dient zo nauwkeurig mogelijk te zijn waardoor de betrokkene het recht heeft om van de verwerkingsverantw. informatie te verkrijgen over de concrete ontvangers, dan wel ervoor kan kiezen om louter informatie betreffende de categorieën van ontvangers op te vragen.

Gelet op het feit dat het recht op bescherming van persoonsgegevens geen absoluut recht is, zal de verwerkingsverantw. niet verplicht zijn om aan de betrokkene de identiteit van de ontvangers mee te delen, indien het onmogelijk is om die ontvangers te identificeren of wanneer de verwerkingsverantwoordelijke aantoont dat de verzoeken om inzage van de betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig van aard zijn. In deze gevallen zal de verwerkingsverantwoordelijke alleen verplicht zijn om de categorieën van de betreffende ontvangers mee te delen.

Het Hof beslist aldus dat het recht op inzage van de betrokkene in de bepaling met zich meebrengt dat de verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om aan de betrokkene desgevraagd de identiteit van de ontvangers van diens persoonsgegevens te verstrekken, tenzij het (nog) niet mogelijk is om die ontvangers te identificeren of er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.
...

13 0

Happy New Year ✨ ...

17 0

Planning on wearing your high heels with the icon red sole for New Year's Eve? 👠

The Court of Justice of the European Union just delivered its highly anticipated judgement on the question whether Amazon could be directly liable for trade mark infringement by showcasing fake Louboutin’s in third party advertisements on its platform.

Following the Court’s decision, the operator of an online sales website incorporating, in addition to its own offers for sale, an online marketplace will be deemed to be using a third party’s trade mark, and thus be liable for selling counterfeit goods, if a reasonably well-informed and observant user believes that it is the operator itself who is marketing the goods in its own name and for its own account.

To make this assessment, account must be taken of several relevant indications such as (i) the use by the operator of a uniform method of product presentation, (ii) the simultaneous display of both own and third party advertisements, (iii) the display of its own logo on those advertisements, and (iv) the offer of additional services to third party sellers consisting of, in particular, the storage and dispatching of the advertised goods.

It is more than likely that this decision will now push Amazon and other online market platform operators to rethink their current business/advertising models as it provides trade mark owners with a big win in the fight against counterfeit goods. The decision of the Court might nevertheless come as a little surprise given that in June advocate general Szpunar still advised the Court otherwise. It will now be interesting to see how the Belgian and Luxemburg courts, who made the referral, will decide the case based on the Court’s guidance. 🧑‍⚖️

Need legal advise on your intellectual property? Contact us 📩

#artes #law #trademark #trademarkinfringement #intellectualproperty #intellectualpropertylaw #amazon #louboutin #onlinemarketplatform
...

22 0

Onze collega's Nele Somers en Thomas Bronselaer hebben in het zopas verschenen nummer van Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens (#TPP) duiding gegeven bij een recente beslissing van de GBA over het gebruik van bewakingscamera’s in de privésfeer. 📹
Ook bij de plaatsing van bewakingscamera’s op privé-eigendom moet rekening worden gehouden met de bepalingen van de Camerawet en de AVG en gelden er verscheidende verplichtingen voor de plaatser van de camera’s.

💡 Meer weten over deze verplichtingen? Raadpleeg het laatste nummer van TPP op politeia.be

💡 Meer weten over de beslissing van de GBA? Link in bio

#artes #law #team #camerabewaking #gegevensbescherming #tijdschriftprivacypersoonsgegevens
...

19 0

We send you our warmest wishes for the holidays. May it be a joyous period filled with wonderful moments for you, your family and loved ones. ✨

- team ARTES
...

28 1

💡 Nieuwe richtlijn en verordening inzake modelbescherming in de maak

Witte rook! De Europese Commissie maakte het voorstel voor een nieuwe richtlijn en verordening inzake tekeningen- en #modellenrecht bekend.

U kan de teksten hier raadplegen 👇https://lnkd.in/eY8j623Z;
https://lnkd.in/eMQrVKuE

Het tekeningen- en modellenrecht beschermt de vormgeving van een product, voor zover deze vormgeving – die met het blote oog zichtbaar dient te zijn – nieuw is en een eigen karakter heeft.

Het initiatief om de EU-regels inzake #modelbescherming aan te passen, beoogt de huidige Europese regelgeving (richtlijn (98/71/EC) en verordening (EC 6/2002)) te moderniseren, te verduidelijken en te versterken. De Europese Commissie wenst o.a. de modelbescherming toegankelijker en betaalbaarder te maken. Daarnaast wil de Europese Commissie de #EU-regels en de nationale regels inzake modelbescherming beter op elkaar af te stemmen, dit voornamelijk voor vervangingsonderdelen van samengestelde voortbrengsels. Aan de hand van een #reparatieclausule in zowel de richtlijn als de verordening zouden de resterende lacunes op de eengemaakte markt voor vervangingsonderdelen verder gedicht kunnen worden. Dat komt niet enkel ten goede van de consument die tegen lagere prijzen uit concurrerende onderdelen kan kiezen, maar bevordert ook de ontwikkeling van #duurzame producten en een circulaire economie.

Tot 23 januari 2023 staan de voorstellen open voor feedback die de Europese Commissie zal voorleggen aan het Europees Parlement en de Raad zodat zij deze kunnen meenemen in de verdere behandeling van de voorstellen.

Vragen over hoe u uw IP kan beschermen? Contacteer ons via 📩

#artes #law #ip #sustainability #designlaw #modellenrecht
...

14 0

Vlaams Belang stelde recent haar zogenaamd ‘Ikea-plan’ (als afkorting voor “Immigratie Kan Echt Anders”) voor om de asielinstroom in te perken naar het voorbeeld van de Zweedse immigratieregels. In het betrokken campagnebeeld maakte Vlaams Belang gebruik van de typerende geel-blauwe IKEA-kleuren. 🟨🟦

IKEA, die niet gediend is met het gebruik door Vlaams Belang omdat het niet geassocieerd wil worden met (controversiële) politieke campagnes, heeft Vlaams Belang verzocht onmiddellijk het gebruik van haar merk en huisstijl te staken.

Dat IKEA kan optreden tegen het gebruik van haar merk in een politieke campagne heeft zij te danken aan haar Beneluxmerken (o.a. het woordmerk ‘IKEA’ en het beeldmerk van haar gekende blauw-gele logo). De Benelux heeft er immers als enige landengroep voor gekozen om het optionele artikel 10.6 van de Europese merkenrichtlijn (EU 2015/2436) om te zetten. Op grond van artikel 2.20.2.d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) kan een merkhouder optreden wanneer haar merk gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

De zaak doet denken aan een eerder merkengeschil tussen Louboutin en Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch. De politica verscheen in het kader van de campagne ‘Vrijheid of islam’ op een affiche in een paar Louboutin stiletto’s met kenmerkende rode zolen die Louboutin als merk liet registreren. In deze zaak oordeelde de rechtbank dat de politica gebruik maakte van het merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, namelijk in het kader van een campagne met maatschappelijk en cultureel opzet.

De politica trok daarbij ongerechtvaardigd voordeel uit de merkbekendheid van Louboutin, omdat zij door het prominente gebruik van de rode zool, in plaats van een neutrale zool, meer aandacht op de affiche had gevestigd. Bovendien deed het gebruik afbreuk aan de reputatie van Louboutin, die tegen wil en dank geassocieerd werd met een controversiële politieke campagne.

📩
...

21 0

🗓️ Vandaag is het Dag van de Ondernemer!

Bijna 4 jaar geleden richtte Nele Somers ARTES op. ARTES en haar team groeien verder dankzij haar investeringen in het digitaliseren van onze werking. Welk advies heeft zij voor mede-advocaat ondernemers die mee willen stappen in die digitalisering? 🤖

Herbekijk het volledige debat 'Ondernemen doet u zo!' via link in bio

#ARTES #law #dagvandeondernemer #advocaatondernemer #digitalisering
...

19 0

Vandaag mogen wij Namitaa Shah bekronen tot nieuwste teamlid van ARTES! 🎉

Namitaa komt met 3 jaar ervaring achter de rug ons team versterken en haar passie voor IP verder uitdiepen. Wij kunnen niet wachten om Namitaa mee onder te dompelen in onze niche en samen ARTES verder uit te bouwen. 🤩

Welkom! 💪

***

Today we are proud to present our newest teammember Namitaa Shah!🎉

Namitaa has 3 years of experience and an enormous passion for IP. She will join our team to further explore that passion and lift ARTES to the next level. We can't wait to dive into the IP-world with her. 🤩

Welcome! 💪

#artes #law #newhire #team #teammember #newteammember #lawyer #IP
...

38 1

De lancering van de nieuwe Zillion-film bleef niet onbesproken, vooral dan omdat de ex-miss België, naar wie in de film verwezen wordt als ‘Vanessa Goossens’, vooraf liet weten dat zij haar medewerking niet had verleend en dus niet ingestemd had met de verfilming. De vraag rijst in welke mate zij zou kunnen opkomen tegen haar betrokkenheid bij de film?

De zaak is een #reputatiezaak die aanleiding zou geven tot een #belangenafweging tussen het recht op #privacy van de ex-miss en het recht op artistieke vrijheid van de makers (art. 8 vs. 10 EVRM). Om deze afweging te kunnen maken, werkte het EHRM verschillende criteria uit. Vooraf dient te worden benadrukt dat de aanval op de reputatie een bepaalde drempel dient te behalen. Deze dient voldoende ernstig te zijn in die mate dat de aanval een weerslag dient te hebben op de persoonlijke #integriteit van de benadeelde persoon. Vervolgens wordt gekeken naar de aard van het werk - #fictie of niet?- waarbij het Hof algemeen aanneemt dat de kijker de personages in een fictief werk niet ziet als een weergave van de echte personen, ook al kunnen zij de link leggen. Artistieke expressie wordt als een element in aanmerking genomen, maar is niet steeds doorslaggevend. Dit zal met name niet het geval zijn wanneer de aanval op de reputatie te herkenbaar of te ernstig is.

Zillion is geen zuivere fictie, nu de makers openlijk verklaard hebben dat sommige feiten wel waargebeurd zijn. De vraag is dan of de gemiddelde kijker de film opvat als een fictief werk of niet, of het beeld dat van Vanessa Goossens doet denken aan de ex-miss en of de weergave door een persoon met gemiddelde gevoeligheid als beledigend ervaren zou worden, hierbij rekening houdend met de context van de film in zijn geheel. Het eigen gedrag van de persoon in kwestie wordt veelal ook mee in de beoordeling betrokken: zoekt de geviseerde persoon de media nog op of wordt integendeel de privacy volledig afgeschermd? In dit geval pleiten alleszins het feit dat het al lang stil is rond de bekende persoon in kwestie, de herkenbaarheid en de zware aanval op de reputatie alsook het gemengde karakter van het werk in het voordeel van ‘la Goossens’. To be continued or not?
...

30 4

Vandaag zetten we onze medewerker Laura Coeckelberghs in de bloemetjes! 💐🌻🌼🌷🌺

Laura vatte als eerste stagiair haar baliestage aan toen ARTES nog in de kinderschoenen stond. Nu drie jaar verder heeft Laura een vlekkeloos parcours afgelegd en staat ze sinds dit jaar in ons team als tableau-advocaat.⚖️

Proficiat Laura en bedankt om zo'n meerwaarde te vormen binnen ons team! 🤝

#artes #law #team #lawyer #proud
...

46 5

Om onze digitalisering in kaart te brengen namen wij deel aan de Digimeter van de Orde van Vlaamse Balies! 🖥️

Heel blij met het resultaat blijven we verder inzetten op digitalisering van (interne) processen die onze dienstverlening steeds naar een hoger niveau brengen.💪

#artes #law #digitalisering #digimeter
...

10 1

📽️ Live debat over ondernemen als advocaat

Orde van Vlaamse Balies organiseert een live uitzending over hoe ondernemen en advocatuur hand in hand gaan. 🤝

Nele Somers neemt deel aan het interactief debat met confraters, de bezieler van Women in Law & Leadership en een expert digitalisering. 📣

Het debat wordt ingeleid met een blik op de toekomst en innovatie van kleine en middelgrote ondernemingen met de focus op advocatenkantoren.

Volg 📅 donderdag 6 oktober om 🕔 17u de uitzending op het YouTube Live kanaal!

#ARTES #law #ondernemen #leadership #advocatuur
...

32 1

Vanaf vandaag komen Marie Vercauteren en Magali de Potter ons ARTES team vervoegen. Beide starten hun baliestage met een passie voor IP, IT, Privacy & Security.💪

Marie heeft haar Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde (2021) en haar Master in de rechten (2022) behaald aan de KU Leuven. Doorheen haar beide opleidingen vond Marie haar interesse en vooral passie voor IP. Ze heeft de perfecte drijfveer en energie om zich verder binnen ARTES te ontwikkelen.

Magali heeft haar Master in de rechten (2021) behaald aan de Universiteit van Antwerpen en haar Master of Intellectual Property & ICT Law (2022) aan de KU Leuven. Magali verdiepte zich in die laatste opleiding verder in de wereld van IP en IT en kan niet wachten om haar theoretische kennis om te zetten in de praktijk en onze cliënten adequaat bij te staan.

Beide dames bouwen mee aan de missie van ARTES en belichamen onze waarden en normen rond een positieve bedrijfscultuur, inclusiviteit en work-life balance. We zijn trots hen ARTES-teamleden te mogen noemen!✨
...

27 3

🤔 Doxing, afkomstig van het Engelse woord documents, is een nieuw fenomeen waarbij #persoonsgegevens #opzettelijk openbaar gemaakt worden op het internet met het oogmerk om het slachtoffer schade te berokkenen. Doxing kan een zware impact hebben op het leven van slachtoffers, denk maar aan de (dreiging om) naaktbeelden te verspreiden of het uiten van onterechte beschuldigingen zoals bv. van needle spiking.

Doxing kwalificeert als een moderne vorm van #chantage. En hoewel daders hiervoor reeds onder het algemene strafrecht veroordeeld kunnen worden, rijst de vraag of het opportuun is om voor nieuwe misdrijven in een afzonderlijke #incriminatie te voorzien. In Frankrijk gebeurde dit al. Daar integreerde de wetgever een nieuw artikel 223-1-1 in het Strafwetboek. In België werd in oktober 2021 inmiddels een #wetsvoorstel ingediend tot beteugeling (lees: strafbaarstelling) van doxing. ⚖️

Naargelang de situatie kan doxing ook nu reeds strafbaar gesteld worden. Zo wordt het verzamelen van persoonsgegevens via hacking bestraft door art. 550bis Sw. Andere mogelijke incriminaties zijn laster en eerroof (art. 443 Sw.) of (elektronische) belaging. Niettemin hebben deze strafrechtelijke bepalingen hun beperkingen, aangezien aan elk misdrijf specifieke voorwaarden verbonden worden die niet steeds voldaan zijn bij doxing. Het nalatig of kwaadwillig delen van de #persoonsgegevens kan bovendien een onrechtmatige #verwerking uitmaken in de zin van art. 222 Wet Verwerking Persoonsgegevens. Diezelfde wet voorziet in de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging, boetes en een stakingsvordering (m.i.v. een bevel tot verwijdering). 🧑‍⚖️

Omdat niet elke vorm van doxing onder voormelde incriminaties zou kunnen ressorteren, spreekt het wetsvoorstel van een misdrijf waarbij iemand ‘met om het even welk middel informatie verspreid over de persoonlijke levenssfeer […] met als doel hem of zijns gezinsleden rechtstreeks bloot te stellen aan een schending van hun integriteit […]’.

Zodoende worden voornoemde beperkingen verholpen en kan elke vorm van doxing bestraft worden, mits de voorwaarden van het nieuw wetsartikel voldaan zijn.

Vragen? 📩
...

15 0

Juicekanalen zijn sociale media-accounts die roddels over bekende mensen de wereld insturen & hen daardoor blootstellen aan de publieke opinie. Wat begon als een #fenomeen in Nederland, kondigt dit zich inmiddels ook aan op Belgisch grondgebied. Yvonne Coldeweijer - inmiddels goed voor 606.000 volgers op haar Instagram - kondigde recent aan haar pijlen ook te zullen richten op bekende personen in Vlaanderen. Zij voegde meteen daad bij woord. 🤳

De vraag rijst waar de grenzen van het toelaatbare liggen, de vrijheid van #meningsuiting en de #persvrijheid in het achterhoofd (art. 10 EVRM). 📣

Om te beoordelen of er een inbreuk werd begaan zal in dit soort zaken de #belangenafweging gemaakt moeten worden tussen voormelde vrijheden en het recht op #privéleven, dat ook de #reputatie van eenieder beschermt (art. 8 EVRM). Hét uitgangspunt daarbij is, volgens de vaste rechtspraak van het EHRM, dat alle omstandigheden in de beoordeling betrokken worden, waarbij door het Hof een aantal criteria vooropgesteld werden. Een essentieel criterium hierbij is de vraag of de publicatie een bijdrage levert aan een debat van maatschappelijk belang. Andere criteria zijn de inhoud en de vorm van het artikel (is dit louter op sensatie gericht?), de graad van bekendheid en/of de publieke functie van de betrokkene alsook diens eigen gedrag (in welke mate wordt het privéleven door de betrokkene afgeschermd). Een journalist dient bovendien ook #waarheidsgetrouw te berichten én een duidelijk onderscheid te maken tussen feiten en waardeoordelen. ⚖️

Samengevat geldt dus ook voor juicekanalen dat zij hun verhalen maar beter vooraf kunnen factchecken, de waarachtigheid ervan kunnen aantonen en wegblijven van zuivere sensatie die geen toegevoegde waarde heeft voor het publieke debat. Bekende personen die slachtoffer worden van een juicekanaal kunnen zich onder meer verweren door bewijs van waarachtigheid op te vragen, hun eigen gedrag onder de aandacht te brengen als zij hun privéleven hebben afgeschermd en de vraag te stellen in welke mate de publicatie inderdaad een bijdrage levert aan een debat van #maatschappelijk belang. 🤔

Vragen? 📩

#artes #law #juicekanalen
...

17 0

In een recent ontwerpdecreet legt de Vlaamse Regering een voorstel neer om de inschrijvingsvoorwaarden voor het huren van een sociale woning vanaf 2024 uit te breiden met de invoering van de zogenaamde middelentoets.🏠

Op dit moment komen kandidaat-huurders voor een sociale woning in aanmerking indien zij niet beschikken over voldoende middelen om op de reguliere markt een woning te huren. Naast een controle van inkomsten en onroerende eigendommen in binnen- en buitenland, zal met het nieuwe voorstel voortaan ook gekeken worden naar de ‘beschikbare middelen’ waarover een huishouden beschikt, zoals bijvoorbeeld gelden op bijkomende bank-, spaar- of beleggingsrekeningen in binnen- en buitenland.💰

De kandidaat-huurder zal dus inzage moeten geven in deze beschikbare middelen. Bij vermoedens van fraude, zal de verhuurder een diepgaander onderzoek kunnen voeren om de werkelijke beschikbare middelen in kaart te brengen.🔍

Deze verwerking van bankgegevens door de verhuurder maakt een verwerking van persoonsgegevens van zeer gevoelige aard uit, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ of 'GDPR') en is dus een verregaande inmenging op het recht op privacy van de kandidaat-huurders.🔐

De verwerking kan evenwel worden gerechtvaardigd door bijv. de wettelijke verplichting die op de verhuurders rust. De vraag stelt zich evenwel of het voorleggen van uittreksels voldoet aan het principe van minimale gegevensverwerking zoals neergelegd in de AVG. Volgens dit principe moeten verwerkte persoonsgegevens beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.🤔

Eerder kregen verhuurders al de wettelijke mogelijkheid om het onroerend eigendom van (kandidaat)huurders in het buitenland te onderzoeken. Over de vraag naar de rechtmatigheid van dergelijk onderzoek voert ARTES momenteel een procedure bij de GBA.⚖️

Vragen over dit voorstel? Stel ze gerust via 📩

#ARTES #law #gegevensbescherming #privacy #AVG #financiëlegegevens #socialehuur #GDPR
...

15 0

In 1973 werd in de Amerikaanse rechtszaak #Roev.Wade het recht op abortus erkend als een onderdeel van het recht op privacy verankerd in de Amerikaanse grondwet. Het verbieden van toegang tot abortus tijdens het 1e trimester van een zwangerschap werd als zodanig ongrondwettelijk. Amerikaanse staten konden abortus dus niet langer verbieden, maar enkel nog reguleren.

Op 24 juni 2022 heeft de US Supreme Court Roe v. Wade herroepen. De beslissing om abortus strenger te reguleren en/of te verbieden ligt terug in de handen van de Amerikaanse staten. Maar liefst 22 staten hebben al wetgeving in voege die de toegang tot abortus kan beperken. Sterker nog, sommige staten geven aan dat abortus gelijkgesteld kan worden aan doodslag en dat men kan overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

In het kader van zo’n strafrechtelijk onderzoek kan men gegevens opvragen van app-aanbieders, waaronder van menstruatieapps. Je moet op je hoede zijn voor het misbruik van gezondheidsgegevens, maar ook van locatiegegevens, waaruit men kan afleiden of je bij een abortuskliniek geweest bent. Daarom worden vrouwen opgeroepen om niet langer gebruik te maken van zulke apps. Deze beslissing is niet voor de hand liggend, omdat het een belangrijk hulpmiddel is om een zwangerschap te ontdekken en om tijdig een abortus te plannen.

Ook in Europa merken we op dat deze kwestie meer onder de aandacht wordt gebracht. Zo lezen we dat in 2021 werd vastgesteld dat de menstruatieapp Flo (gevoelige) gegevens van haar leden, zonder hun toestemming, heeft doorgegeven aan o.a. Facebook & Google.

🔒Het is dan ook belangrijk om je gegevens veilig te stellen via de volgende stappen: 1. Controleer de betrouwbaarheid van de app en het achterliggende verdienmodel. 2. Lees het privacybeleid van de app na en bekijk op welke manier jouw gegevens worden verwerkt. 3. Schakel de toegang tot je locatiegegevens uit.

🤔Vertrouw je een app die je momenteel gebruikt niet? Verwijder dan onmiddellijk je account en de app. Om de verwijdering van je gegevens van de server van de app-aanbieder te verkrijgen, kan je jouw recht op vergetelheid op basis van de AVG uitoefenen.

Nog vragen? Contacteer ons via 📩
...

10 0

De GBA waarschuwde reeds eerder voor het versturen van globale e-mails waarin alle ontvangers zichtbaar waren in carbon copy (“CC”). Volgens de #GBA kan de verzender van een globale e-mail met meerdere ontvangers in CC zich niet steeds beroepen op het gerechtvaardigd belang als grondslag. Dit is met name niet het geval wanneer het niet noodzakelijk is dat de ontvangers elkaars e-mailadres moeten kennen. Het versturen van mails met de verschillende geadresseerden in CC kan bovendien kwalificeren als een #datalek waarvan de verwerkingsverantwoordelijke in sommige gevallen binnen de 72 uur melding dient te maken bij de #toezichthoudende autoriteit. Hoe dan ook dient het lek geregistreerd te worden in het intern #register. 📧

Kortom: Bezint eer ge begint met het opstellen van een e-mail. Is het werkelijk nodig dat de verschillende ontvangers elkaars e-mailadres kunnen zien? In dergelijk geval biedt het gebruik van blind carbon copy (“BCC”) een goede oplossing. De e-mailadressen van de verschillende ontvangers zijn dan niet zichtbaar voor de geadresseerden. Sensibiliseer #werknemers hierover aan de hand van een #gedragscode of een intern #gegevensbeschermingsbeleid. Voorzie ten slotte ook in een interne procedure wanneer het kwaad toch is geschied. Leg #incidenten vast in een intern register en vraag aan de ontvangers om het bewuste e-mailbericht te verwijderen. 💻

Lees hier de laatste Beslissing van de GBA over het verzenden van een globale e-mail waarbij alle ontvangers zichtbaar zijn 👉 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cnto.io/SeMa0lHCv
of via onze link in bio

Stel ons gerust uw vragen via 📩

#artes #law #gegevensbescherming #privacy #AVG #datalek #privacylaw
...

11 0

DENK VOOR JE DEELT! 🤔📲

Recent werden op een festival tientallen jongeren plots onwel. Meteen werd vermoed dat zich een incident van needle spiking had voorgedaan, een nieuw fenomeen waarbij een prik of injectie wordt toegediend met drugs of medicatie om verdoving of desoriëntatie te veroorzaken. Eén van de betrokkenen merkte een jongen op die gefouilleerd werd door de politie, ging ervanuit dat hij een verdachte was, filmde hem en plaatste het beeldmateriaal op Tiktok. 🤳 De jongen bleek echter geen verdachte te zijn, maar werd intussen wel bestookt met duizenden (doods-)bedreigingen en haatberichten. Er werd een klacht ingediend wegens belaging, laster en eerroof en schriftelijke bedreiging. Het onderzoek loopt nog en beperkt zich niet tot de deler van de Tiktok-video. Ook de personen die bedreigingen en haatberichten deelden op sociale media, maken voorwerp uit van het onderzoek.
⚖️ De vraag rijst of zij strafbaar zijn: om te spreken van een drukpersmisdrijf zal het onderzoek moeten uitwijzen of er sprake is van een strafbare meningsuiting die in een tekst werd vermenigvuldigd, in dit geval via digitale verspreiding. Daarnaast wordt nagegaan of de openbaarheidsvereiste werd voldaan. Men zal dus moeten onderzoeken of het ging op privéberichten of publieke berichten. Alleszins werd er o.i. een inbreuk gepleegd op portretrecht: de jongen gaf geen toelating voor het maken van het beeldmateriaal, noch voor het publiceren en verspreiden ervan. De beeltenis van een persoon is daarnaast ook een persoonsgegeven in de zin van de AVG, het delen is een verwerking waarvoor – om rechtmatig te kunnen zijn – een grondslag voorhanden dient te zijn. Bij gebreke daaraan begaat men dus ook een inbreuk op het gegevensbeschermingsrecht.

🚨 Het delen van posts op social media komt dus niet zonder gevaren, aangezien er heel wat rechten spelen die van belang zijn. Denk dus voor je deelt!

Meer weten hierover? Contacteer ons via 📩

#artes #law #socialmedia #neeldespiking #media #ip #privacy
...

18 0

Today our new colleague Katrien Loyens has joined our team in Hasselt. Katrien is a young, dynamic lawyer with a heart dedicated to IP. 💪

Katrien started her career at Consenso Advocaten in Limburg. After 4 years of experience she decided to follow her passion and join our niche IP team. She specializes in IP and commercial/corporate law and always goes the extra mile for clients.

Katrien completed her Master of Laws and Master of IP and ICT law at KU Leuven.

We are more than happy to present Katrien as a part of our team! 🙌

#artes #law #newhire #team #iplaw #ip #newteammember
...

25 1

Yesterday, on world IP day, the CJEU ruled that Article 17 of the DSM Directive is compatible with freedom of expression/information. 👩‍⚖️

According to Article 17, OCSSPs (online content-sharing service providers, e.g. YouTube) are liable for copyright infringement when protected content is uploaded by their users with no authorization of the rightsholder. 📲

If no authorization is obtained, OCSSPs can be exempted from liability if they demonstrate that certain measures were taken. One of these measures, referred to as the so-called “upload filter”, was at stake in the CJEU’s ruling. According to Article 17(4), OCSSPs will have to ensure the unavailability of infringing works and prevent their future uploads.

Opponents have been arguing that such preventive monitoring obligation, whereby OCSSPs will make use of ACR (automated content recognition), will to a large extent infringe freedom of expression/information on the Internet. Also Poland was of this opinion and launched its legal challenge of Article 17 on these grounds.

Not very surprisingly, the CJEU now has ruled, following the Advocate General, that a preventive monitoring obligation for OCSSPs is compatible with freedom of expression/information insofar as appropriate safeguards are in place to protect this freedom. According to the CJEU the safeguards provided for in Article 17(7), 17(9) and recitals 66 and 70 of the DSM Directive ensure that it is not possible for OCSSPs to use ACR technologies that do not sufficiently distinguish between lawful and unlawful content.

This means that upload filters will in principle be allowed, but only if the technologies employed are capable of distinguishing (un)lawful uploaded content. The question remains if at this moment there are ACR technologies that comply with this requirement. A negative answer might result in the upload filter remaining a dead letter after all.🤔

In any case, Member States which have yet to transpose Article 17, such as Belgium, will need to foresee a legal mechanism that prohibits the undiscriminated preventive blocking of content.

Question about this judgement? 📩 Contact us at

#artes #law #IP
...

9 0

✨ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY ✨

Vandaag is voor ons een hoogdag om intellectuele eigendom te vieren! We helpen dit jaar uw onderneming op weg met een stappenplan voor een geslaagde IP-audit. 💡

Bij ARTES zijn intellectuele eigendommen onze bron van zuurstof en ondersteunen we graag elke onderneming hierin. Wij hebben de belangrijkste stappen voor een IP-audit verzameld in een overzichtelijke white paper. 🤝

Wens je jouw exemplaar van deze white paper te ontvangen? Download hem dan hier via onze link in bio 📄

Heb jij vragen over een IP-audit binnen jouw onderneming? 📩 Mail ons

#artes #law #ip #worldipday #worldintellectualpropertyday #ipaudit #audit
...

12 1

🎙 “Oh I, Oh I, Oh I”. Ed Sheeran just took home a big copyright win before the UK High Court over his hit-song “Shape of You”. The long-awaited verdict came after Ed Sheeran and his two co-writers initiated legal proceedings against Sami Chokri et al. to declare that they had not infringed the copyright in their song “Oh Why”. The reason behind the legal action was the freeze of royalties of “Shape of You” after Chokri et al. asked PRS for Music to add them as co-writers.

According to Chokri et al., an eight-bar post-chorus section of “Shape of You”, in which the phrase “Oh I” is sung three times, was copied from the eight-bar chorus of their song “Oh Why”, in which the phrase “Oh Why” is repeated several times.

In its judgement, the High Court concluded that even though there were similarities between the song sections, there are also significant differences. As to the elements that are similar, there was compelling evidence that the “Oh I” phrase originated from sources other than “Oh Why” and that Sheeran did not hear the song before and would thus have deliberately or subconsciously copied the “Oh I” phrase. 🎶

With this ruling, there comes an end to the umpteenth copyright infringement lawsuit in the music industry, leading to not only a personal win for Sheeran, but also a win for the songwriting industry. ⚖

Curious about the boundaries of songwriting and “inspiration” under Belgian copyright law? Please feel free to contact us at 📩

You can find the verdict here 👉 https://cnto.io/L0zZN1ErP

#artes #law #ip #music #edsheeran #shapeofyou #lawfirm #musiclaw #creativeindustries
...

11 0

Happy Easter! 🐰 🍫

#artes #law #easter #ip #it #privacy #security #lawfirm
...

23 0

Today our new colleague Ellen Desnyder has joined our team in Antwerp. Ellen is a young lawyer who has a lot to offer. With 4 years of experience, she was seeking out a new challenge and an exciting work environment within the legal profession. She shares the same values that we at ARTES wish to promote, a perfect match! 🤗

Ellen started her career at Crowell & Moring in Brussels. Returning to her roots in Antwerp, Ellen chose to continue her career at the Antwerp office of ARTES. She specializes in IP and commercial law. She not only provides in-depth legal advice but she is also an experienced litigator.

Ellen completed her Master of Laws at KU Leuven and then went to McGill University in Canada for a General LL.M. with a focus on “IP & Innovation”.

We are more than happy that Ellen is now part of our team at ARTES!

#artes #law #newhire #newteammember #team #ip #it #privacy #security #lawfirm
...

27 1

De kunstenaar Mason Rothschild creëerde verschillende virtuele kunstwerken gebaseerd op de iconische ‘Birkin’-handtassen van Hermès. Eind 2021 verkocht hij de kunstwerken als Non-Fungible Tokens (NFT’s) onder de naam MetaBirkin, wat naar schatting een $800.000 opbracht.

Het verbaast niet dat Hermès, na in een statement duidelijk te hebben gemaakt niet gediend te zijn met de mogelijke inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten, een inbreukvordering heeft ingesteld ten aanzien van Rothschild.

Wat het merkenrecht betreft, beschikt Hermès o.a. over het merk ‘Birkin’, ingeschreven in klasse 16 (chequeboekhouders) en klasse 18 (o.a. Lederwaren of kunstlederwaren en tassen). Op basis artikel 9.2 (b) van de Uniemerkenverordening (‘UMVO’) kan Hermès optreden tegen het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor identieke of overeenstemmende waren en/of diensten. De vraag rijst of het al dan niet over overeenstemmende goederen gaat, aangezien Hermès het merk ‘Birkin’ vooralsnog niet inschreef voor NFT’s in klasse 9 als downloadbare virtuele goederen.

Hoe dan ook kan Hermès soelaas vinden in een uitgebreidere bescherming voor bekende merken, zoals voorzien in artikel 9.2 (c) UMVO. Houders van bekende merken kunnen zich immers verzetten tegen het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Wat het auteursrecht betreft, zou Hermès eventuele bescherming van de iconische handtas kunnen inroepen, indien ze kan aantonen dat het model de vereiste drempel van originaliteit haalt. In het verleden kende het Franstalige hof van beroep te Brussel reeds auteursrechtelijke bescherming toe aan de pliage-handtassen van Longchamps.

Vragen over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten? 📩 Contacteer ons via

#artes #law #hermès #hermes #NFTs #intellectualproperty #birkin #birkinbag #claim #IP #IPlaw
...

22 0

Today is all about our talented female coworkers! 💪🏼

ARTES strives to be a place where women in the legal profession have the opportunity to grow! We don't support a worklife balance, but we support a life balance. We see work as a part of life and not equal to life. We want to provide an environment that allows women to grow in their carreer which means they will also grow in life. 🤩

#artes #team #internationalwomensday #women #womeninlaw #law #IP #IT #Privacy #Security
...

36 3

We got our first company cars! 🚗💨

Thanks to @groepjam & @heute.dvy for the excellent service! 🤩

#artes #law #IP #IT #cars #mercedes #privacy #security #companycar
...

103 11

Want to join our story? 💪🏼

Contact us 📩

📽 @sunset.media

#artes #law #lawfirm #hiring #team #teamwork #iplaw #itlaw #dataprotectionlaw #privacylaw #security #cybersecurity
...

31 4

Record companies do not automatically own the master rights when investing in their artists. 🎶

Right before Christmas, the Dutch Supreme Court recalled that an artist – in this case DJ Martin Garrix – who self-produces tracks at home or in a self-paid studio, is legally to be considered a “phonogram producer” and thus the initial owner of his/her masters. 🎧

Following international legislation, the person or legal entity who or which takes the initiative and has the responsibility for the first fixation of the sounds, is considered the owner or “producer of a phonogram”. The question is: who bears the financial responsibility or takes on the risk for the actual recording? 🎼

In case of self-produced artists using their own equipment or paying for it, this risk lies with them, not the record company. Even though record companies pay out royalties, take on promotional investments and/or give (creative) feedback, they are in these cases not the ones responsible for the actual recording and thus do not by principle own the rights.

This finding does not only apply to DJ’s, but all self-recording artists who still take on record deals for marketing purposes and/or (financial) support. Let it be a reminder for these artists to make sure that they are well-informed of their rights before entering into any agreement. 🤔

Read the decision in our link in bio

Do you want to know how protect your ideas? Contact us 📩

#artes #law #musiclaw #neighbouringrights #copyright #ip #intellectualpropertylaw #supremecourt #artist #creative #martingarrix #dj #legal #marketing #investing #musicindustry
...

17 1

Europese Dag van de Privacy! 🥳

Een actueler topic voor deze hoogdag binnen onze niche konden we niet vinden: het Covid Safe Ticket en de bescherming van persoonsgegevens. 🔒

Samen met Ministry of Privacy en Jan De Groote (COTTYN Lawyers) trokken wij naar het Grondwettelijk Hof om het juridische debat over het CST te openen. ⚖️

Dit maatschappelijk debat rond het CST kwam vandaag aan bod in De Standaard met de vraag of het CST al dan niet een disproportionele maatregel is.

Het verplicht en wijdverspreid inzetten van een gezondheidspas in het dagelijks leven zet mensenrechten als het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens onder druk. Persoonsgegevens mogen principieel alleen verwerkt worden als het doel van de verwerking niet op een andere manier kan worden bereikt, waarbij de keuze voor de maatregel die de minste weerslag heeft op de privacy geldt als het uitgangspunt. De vraag stelt zich dan ook of er geen alternatieve en minder privacy-invasieve maatregelen bestaan, die een aanhoudende uitbreiding van een verplicht gebruik van het CST in de samenleving hadden kunnen voorkomen en of daar voldoende onderzoek naar werd gedaan. 🤔

Graag blijven wij het juridisch debat gaande houdend omtrent disproportionele inbreuken op de privacy. 🔍

Wij houden u alvast zeker verder op de hoogte.

Lees het artikel in De Standaard hier: https://lnkd.in/dF4HYYSQ

Vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Contacteer ons 📩 via

#artes #law #CST #covid #privacy #dataprotection #gegevensbescherming #privacylaw
...

11 0

De Europese Commissie koestert de ambitie om van Europa het eerste klimaat-neutrale continent te maken, dit tegen 2050. 🌿

Met de komst van nieuwe of aangepaste technologieën, producten en diensten zullen #intellectuelerechten een merkbare rol spelen in de ontwikkeling naar een meer #duurzame samenleving. Hoewel #octrooien steeds gezien worden als voornaamste indicator hiervoor, spelen #merken een steeds belangrijkere rol in de analyse van het duurzame #innovatiegedrag van ondernemingen. ♻

Uit een studie van het Europees merkenbureau (EUIPO, European Union Intellectual Property Office) blijkt dat ook de merkaanvragen voor ‘groene’ merken aanzienlijk zijn gestegen. Onderzoekers stellen vast dat, naast de positieve impact van IE voor de groei en winstgevendheid van een bedrijf, er ook een significante correlatie bestaat tussen merkactiviteit en innovatie. KMO’s blijken een belangrijke rol te spelen in het op de markt brengen van ‘groene’ waren en diensten. 🟢

Het grootste aantal ‘groene’ merken werd aangevraagd voor energie-gerelateerde producten, met name in de categorie van ‘behoud van energie’ en ‘productie van energie’. Verder werd ook een aanzienlijk deel van de groene merken aangevraagd voor ‘bestrijding van vervuiling’, ‘klimaatverandering’ en ‘transport’. ⚡

De eerste studie van het EUIPO die gebruik maakt van merkgegevens om de ontwikkeling van de ecologisch relevante goederen- en dienstenmarkten in de EU te onderzoeken is terug te vinden via onze link in bio.

#artes #law #trademarks #greendeal #climatechange #sustainability #intellectualproperty #europeanunion #energie #innovatie #IP
...

12 0

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt boete van € 2,75 miljoen op aan de Minister van Financiën voor het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens bij de Belastingdienst 🔓

De boete wordt opgelegd omdat de Belastingdienst jarenlang de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag op onrechtmatige en discriminerende wijze verwerkt heeft. De dienst had de gegevens over de (dubbele) nationaliteit 7 jaar te lang bewaard. Daarnaast verwerkte de dienst de nationaliteit van de aanvragers om georganiseerde fraude te bestrijden, dit terwijl het voor het recht op toeslag irrelevant is welke nationaliteit men heeft. Bovendien werden de #data gebruikt als een indicator in een automatisch systeem om risicovolle aanvragen te herkennen.

De AP weerhield een schending van het #proportionaliteitsbeginsel, #subsidiariteitsbeginsel, maar ook van het recht op niet gediscrimineerd dat een #grondrecht is.

De AP wijst erop dat burgers dikwijls geen andere keuze hebben dan hun gegevens door de overheid te laten verwerken en dat zij er dan op moeten kunnen #vertrouwen dat deze #verwerkingen op een veilige wijze plaatsvinden, zonder dat daarbij hun rechten geschonden worden.

De AP waarschuwt voor het inzetten van digitale toepassingen die gebruik maken van #AI en waarbij het #algoritme kan #discrimineren.

Met deze beslissing geeft de AP er blijk van dat zij er nauwlettend op zal toezien dat het beschermen van informatie over personen in een digitaliserende wereld gebeurt in overeenstemming met andere grondrechten zoals het recht op veiligheid, gezondheid, eigendom en meer.

Lees de volledige beslissing van de AP 👉 link in bio

Vragen omtrent gegevensbescherming? 📩

#artes #law #dataprotection #dataprotectionlaw
...

8 0

Wishing you a Christmas that's merry and bright! 🌟

We hope you have a safe and relaxing holiday season. 🎄

- Team ARTES
...

17 1

Recent nam Nele Somers deel aan een panelgesprek omtrent cybersecurity door KMOinsider. 💻

Security staat voor systemen, processen en vooral: mensen. Heeft u al nagedacht over uw digitale hygiëne, een securitybeleid, een incident response plan, een cyberverzekering? Niet enkel particulieren & grote ondernemingen kunnen het slachtoffer worden van criminelen. Ook KMO’s worden geviseerd. 🔒

Wilt u meer inzicht in de standpunten van Nele Somers en de andere security professionals die deelnamen aan het gesprek? 👇
Lees het volledig artikel digitaal op pagina 69 via onze link in bio.

Meer weten of cybersecurity? 📩

#artes #law #cyber #cybersecurity #security #cybercrime #cybercrimeawareness
...

35 1

Zeeuwse snackbar “Wendy’s” wint als kleine ondernemer een jarenlange procedure van Amerikaanse hamburgerketen dankzij merkregistratie. 🍔🍟

In het Zeeuwse Goes wordt een snackbar uitgebaat onder de merknaam “WENDY’s”. Hoewel de naam u waarschijnlijk bekend voorkomt, gaat het niet om een vestiging van de Amerikaanse keten van Hamburgerrestaurants, maar om de plaatselijke snackbar waarvan de naam in 1995 als Beneluxmerk werd geregistreerd voor snacks en #horecadiensten). 🍴

De Amerikaanse keten wenste op een bepaald moment zelf vestigingen te openen in de Benelux en in het kader daarvan wenste zij de naam WENDY’s als #Beneluxmerk beschermen. Daaraan stond de merkregistratie van de Zeeuwse snackbar echter in de weg, omdat het merkenrecht uitgaat van het first come first served-principe op grond waarvan een merk slechts geldig kan worden ingeschreven indien er in de betrokken sector geen identiek of overeenstemmend teken zou zijn gedeponeerd. Zij heeft daarom getracht het bestaande Beneluxmerk van de Zeeuwse snackbarhouder #nietig te doen verklaren op basis van niet normaal gebruik voor de waren en diensten waarvoor het merk werd ingeschreven.

De appelrechter heeft in deze procedure geoordeeld dat de Zeeuwse snackbar wel degelijk haar merk normaal gebruikt heeft voor haar diensten (onder klasse 43) als snackbar op de fastfoodmarkt. Het gebruik van het #merk op o.a. de gevel, de ramen, verpakkingen, kassabonnen, werkkleding en in het interieur in één bepaalde regio van een land van de Benelux kan volstaan om als normaal gebruik te worden gekwalificeerd. De appelrechter benadrukt dat het niet vereist is dat de #merkhouder meerdere vestigingen onder de merknaam uitbaat of buiten de regio promotie maakt voor de diensten.

Deze zaak toont het belang van een tijdige merkenrechtelijke bescherming aan. Dankzij een bewuste omgang met haar #intellectuele rechten slaagde een lokale onderneming erin om op te komen tegen het #gebruik én de #registratie van een #merk door een multinational.

Wenst u uw merk ook te beschermen? Contacteer ons via 📩

Lees de volledige uitspraak 👉 via link in bio

#artes #law #trademarklaw #trademarkregistration
...

22 1

[sound on 🔊] Informatiesabotage: wat is het en vooral hoe gaat u en uw onderneming ermee om?

🎙 Luister de podcast #Tussenderegels vandaag op Spotify!

#artes #law #podcast #cybercrime #cybersecurity #security
...

23 0

Welcome Ann De Lamper ! 👏

Today Ann joins our team. As our new office manager Ann will be the point of contact for our client and lawyers. She will help lift the office management to the next level.

We are proud to present Ann as our newest team member!

#artes #law #team #newhire #growth #officemanagement #IPlaw #ITlaw #dataprotectionlaw #securitylaw #expansion
...

17 0

Great news! 👏 The unfair practices of the so-called ‘copyight trolls’ are finally challenged in court. Recently a Belgian judge ruled that the activities of such a #troll constitute a form of #abuse aimed primarily at the pressurised generation of income from identified (alleged) #copyright infringements and not at bringing them to an end. As these trolls obtain their income from licences, they have a commercial interest in maintaining the infringements, which is not in line with its general mission to stop and/or avoid them. The latter presupposes an active exploitation of the copyrights, which is lacking at present. 👨‍⚖️

The trolls are known for aggressively collecting copyright fees for alleged unauthorised use of #photographs on the Internet. The organisations force alleged infringers to purchase a " #licence" in which it unilaterally imposes a fee and increases it with all sorts of additional amounts and unproven costs. Moreover, it always assumes that "all" photographs are protected by copyright. Something that is certainly not always the case, also in light of the exceptions under copyright. In addition, it is not said that the original photographer did grant rights to the organisation to enforce the copyright in his/her name and proof of this is not always provided. 📷©

The court therefore rejected the claim of the collecting organisation, which is now forced to adjust its #policy and collect copyright fees correctly. ⚖

Recently confronted with a letter from a troll? Please do not hesitate to contact us at 📩 or feel welcome to read our contribution on the subject!

Read the judgement (Dutch) via link in bio

#team #artes #atyourservice #law #lawfirm #iplaw #copyrightlaw #copyrightinfringement #copyrightlawyer #copyrightprotection
...

17 0

ARTES BESTAAT 3 JAAR! 🎉🎈🎂

Op drie jaar tijd is ARTES uitgegroeid tot een team van 10 man verdeeld over twee prachtige locaties. Onze missie die een positieve sfeer promoot samen met kwalitatief werk voor onze cliënten blijft ons verdere kracht geven om te blijven groeien. 🤝

We willen jullie heel graag bedanken dat jullie het verhaal van ARTES mee helpen uitbouwen met de juiste waarden! ✨

Thank you team! 💪🏼

#artes #law #birthday #lawfirm #iplaw #itlaw #dataprotection #privacy #security #team #thankyou
...

38 8