VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

 

Wat is er nieuw

In een recent ontwerpdecreet legt de Vlaamse Regering een voorstel neer om de inschrijvingsvoorwaarden voor het huren van een sociale woning vanaf 2024 uit te breiden met de invoering van de zogenaamde middelentoets.🏠

Op dit moment komen kandidaat-huurders voor een sociale woning in aanmerking indien zij niet beschikken over voldoende middelen om op de reguliere markt een woning te huren. Naast een controle van inkomsten en onroerende eigendommen in binnen- en buitenland, zal met het nieuwe voorstel voortaan ook gekeken worden naar de ‘beschikbare middelen’ waarover een huishouden beschikt, zoals bijvoorbeeld gelden op bijkomende bank-, spaar- of beleggingsrekeningen in binnen- en buitenland.💰

De kandidaat-huurder zal dus inzage moeten geven in deze beschikbare middelen. Bij vermoedens van fraude, zal de verhuurder een diepgaander onderzoek kunnen voeren om de werkelijke beschikbare middelen in kaart te brengen.🔍

Deze verwerking van bankgegevens door de verhuurder maakt een verwerking van persoonsgegevens van zeer gevoelige aard uit, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ of 'GDPR') en is dus een verregaande inmenging op het recht op privacy van de kandidaat-huurders.🔐

De verwerking kan evenwel worden gerechtvaardigd door bijv. de wettelijke verplichting die op de verhuurders rust. De vraag stelt zich evenwel of het voorleggen van uittreksels voldoet aan het principe van minimale gegevensverwerking zoals neergelegd in de AVG. Volgens dit principe moeten verwerkte persoonsgegevens beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.🤔

Eerder kregen verhuurders al de wettelijke mogelijkheid om het onroerend eigendom van (kandidaat)huurders in het buitenland te onderzoeken. Over de vraag naar de rechtmatigheid van dergelijk onderzoek voert ARTES momenteel een procedure bij de GBA.⚖️

Vragen over dit voorstel? Stel ze gerust via 📩

#ARTES #law #gegevensbescherming #privacy #AVG #financiëlegegevens #socialehuur #GDPR
...

14 0

In 1973 werd in de Amerikaanse rechtszaak #Roev.Wade het recht op abortus erkend als een onderdeel van het recht op privacy verankerd in de Amerikaanse grondwet. Het verbieden van toegang tot abortus tijdens het 1e trimester van een zwangerschap werd als zodanig ongrondwettelijk. Amerikaanse staten konden abortus dus niet langer verbieden, maar enkel nog reguleren.

Op 24 juni 2022 heeft de US Supreme Court Roe v. Wade herroepen. De beslissing om abortus strenger te reguleren en/of te verbieden ligt terug in de handen van de Amerikaanse staten. Maar liefst 22 staten hebben al wetgeving in voege die de toegang tot abortus kan beperken. Sterker nog, sommige staten geven aan dat abortus gelijkgesteld kan worden aan doodslag en dat men kan overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

In het kader van zo’n strafrechtelijk onderzoek kan men gegevens opvragen van app-aanbieders, waaronder van menstruatieapps. Je moet op je hoede zijn voor het misbruik van gezondheidsgegevens, maar ook van locatiegegevens, waaruit men kan afleiden of je bij een abortuskliniek geweest bent. Daarom worden vrouwen opgeroepen om niet langer gebruik te maken van zulke apps. Deze beslissing is niet voor de hand liggend, omdat het een belangrijk hulpmiddel is om een zwangerschap te ontdekken en om tijdig een abortus te plannen.

Ook in Europa merken we op dat deze kwestie meer onder de aandacht wordt gebracht. Zo lezen we dat in 2021 werd vastgesteld dat de menstruatieapp Flo (gevoelige) gegevens van haar leden, zonder hun toestemming, heeft doorgegeven aan o.a. Facebook & Google.

🔒Het is dan ook belangrijk om je gegevens veilig te stellen via de volgende stappen: 1. Controleer de betrouwbaarheid van de app en het achterliggende verdienmodel. 2. Lees het privacybeleid van de app na en bekijk op welke manier jouw gegevens worden verwerkt. 3. Schakel de toegang tot je locatiegegevens uit.

🤔Vertrouw je een app die je momenteel gebruikt niet? Verwijder dan onmiddellijk je account en de app. Om de verwijdering van je gegevens van de server van de app-aanbieder te verkrijgen, kan je jouw recht op vergetelheid op basis van de AVG uitoefenen.

Nog vragen? Contacteer ons via 📩
...

8 0

De GBA waarschuwde reeds eerder voor het versturen van globale e-mails waarin alle ontvangers zichtbaar waren in carbon copy (“CC”). Volgens de #GBA kan de verzender van een globale e-mail met meerdere ontvangers in CC zich niet steeds beroepen op het gerechtvaardigd belang als grondslag. Dit is met name niet het geval wanneer het niet noodzakelijk is dat de ontvangers elkaars e-mailadres moeten kennen. Het versturen van mails met de verschillende geadresseerden in CC kan bovendien kwalificeren als een #datalek waarvan de verwerkingsverantwoordelijke in sommige gevallen binnen de 72 uur melding dient te maken bij de #toezichthoudende autoriteit. Hoe dan ook dient het lek geregistreerd te worden in het intern #register. 📧

Kortom: Bezint eer ge begint met het opstellen van een e-mail. Is het werkelijk nodig dat de verschillende ontvangers elkaars e-mailadres kunnen zien? In dergelijk geval biedt het gebruik van blind carbon copy (“BCC”) een goede oplossing. De e-mailadressen van de verschillende ontvangers zijn dan niet zichtbaar voor de geadresseerden. Sensibiliseer #werknemers hierover aan de hand van een #gedragscode of een intern #gegevensbeschermingsbeleid. Voorzie ten slotte ook in een interne procedure wanneer het kwaad toch is geschied. Leg #incidenten vast in een intern register en vraag aan de ontvangers om het bewuste e-mailbericht te verwijderen. 💻

Lees hier de laatste Beslissing van de GBA over het verzenden van een globale e-mail waarbij alle ontvangers zichtbaar zijn 👉 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cnto.io/SeMa0lHCv
of via onze link in bio

Stel ons gerust uw vragen via 📩

#artes #law #gegevensbescherming #privacy #AVG #datalek #privacylaw
...

10 0

DENK VOOR JE DEELT! 🤔📲

Recent werden op een festival tientallen jongeren plots onwel. Meteen werd vermoed dat zich een incident van needle spiking had voorgedaan, een nieuw fenomeen waarbij een prik of injectie wordt toegediend met drugs of medicatie om verdoving of desoriëntatie te veroorzaken. Eén van de betrokkenen merkte een jongen op die gefouilleerd werd door de politie, ging ervanuit dat hij een verdachte was, filmde hem en plaatste het beeldmateriaal op Tiktok. 🤳 De jongen bleek echter geen verdachte te zijn, maar werd intussen wel bestookt met duizenden (doods-)bedreigingen en haatberichten. Er werd een klacht ingediend wegens belaging, laster en eerroof en schriftelijke bedreiging. Het onderzoek loopt nog en beperkt zich niet tot de deler van de Tiktok-video. Ook de personen die bedreigingen en haatberichten deelden op sociale media, maken voorwerp uit van het onderzoek.
⚖️ De vraag rijst of zij strafbaar zijn: om te spreken van een drukpersmisdrijf zal het onderzoek moeten uitwijzen of er sprake is van een strafbare meningsuiting die in een tekst werd vermenigvuldigd, in dit geval via digitale verspreiding. Daarnaast wordt nagegaan of de openbaarheidsvereiste werd voldaan. Men zal dus moeten onderzoeken of het ging op privéberichten of publieke berichten. Alleszins werd er o.i. een inbreuk gepleegd op portretrecht: de jongen gaf geen toelating voor het maken van het beeldmateriaal, noch voor het publiceren en verspreiden ervan. De beeltenis van een persoon is daarnaast ook een persoonsgegeven in de zin van de AVG, het delen is een verwerking waarvoor – om rechtmatig te kunnen zijn – een grondslag voorhanden dient te zijn. Bij gebreke daaraan begaat men dus ook een inbreuk op het gegevensbeschermingsrecht.

🚨 Het delen van posts op social media komt dus niet zonder gevaren, aangezien er heel wat rechten spelen die van belang zijn. Denk dus voor je deelt!

Meer weten hierover? Contacteer ons via 📩

#artes #law #socialmedia #neeldespiking #media #ip #privacy
...

17 0

Today our new colleague Katrien Loyens has joined our team in Hasselt. Katrien is a young, dynamic lawyer with a heart dedicated to IP. 💪

Katrien started her career at Consenso Advocaten in Limburg. After 4 years of experience she decided to follow her passion and join our niche IP team. She specializes in IP and commercial/corporate law and always goes the extra mile for clients.

Katrien completed her Master of Laws and Master of IP and ICT law at KU Leuven.

We are more than happy to present Katrien as a part of our team! 🙌

#artes #law #newhire #team #iplaw #ip #newteammember
...

24 2

Yesterday, on world IP day, the CJEU ruled that Article 17 of the DSM Directive is compatible with freedom of expression/information. 👩‍⚖️

According to Article 17, OCSSPs (online content-sharing service providers, e.g. YouTube) are liable for copyright infringement when protected content is uploaded by their users with no authorization of the rightsholder. 📲

If no authorization is obtained, OCSSPs can be exempted from liability if they demonstrate that certain measures were taken. One of these measures, referred to as the so-called “upload filter”, was at stake in the CJEU’s ruling. According to Article 17(4), OCSSPs will have to ensure the unavailability of infringing works and prevent their future uploads.

Opponents have been arguing that such preventive monitoring obligation, whereby OCSSPs will make use of ACR (automated content recognition), will to a large extent infringe freedom of expression/information on the Internet. Also Poland was of this opinion and launched its legal challenge of Article 17 on these grounds.

Not very surprisingly, the CJEU now has ruled, following the Advocate General, that a preventive monitoring obligation for OCSSPs is compatible with freedom of expression/information insofar as appropriate safeguards are in place to protect this freedom. According to the CJEU the safeguards provided for in Article 17(7), 17(9) and recitals 66 and 70 of the DSM Directive ensure that it is not possible for OCSSPs to use ACR technologies that do not sufficiently distinguish between lawful and unlawful content.

This means that upload filters will in principle be allowed, but only if the technologies employed are capable of distinguishing (un)lawful uploaded content. The question remains if at this moment there are ACR technologies that comply with this requirement. A negative answer might result in the upload filter remaining a dead letter after all.🤔

In any case, Member States which have yet to transpose Article 17, such as Belgium, will need to foresee a legal mechanism that prohibits the undiscriminated preventive blocking of content.

Question about this judgement? 📩 Contact us at

#artes #law #IP
...

8 0

✨ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY ✨

Vandaag is voor ons een hoogdag om intellectuele eigendom te vieren! We helpen dit jaar uw onderneming op weg met een stappenplan voor een geslaagde IP-audit. 💡

Bij ARTES zijn intellectuele eigendommen onze bron van zuurstof en ondersteunen we graag elke onderneming hierin. Wij hebben de belangrijkste stappen voor een IP-audit verzameld in een overzichtelijke white paper. 🤝

Wens je jouw exemplaar van deze white paper te ontvangen? Download hem dan hier via onze link in bio 📄

Heb jij vragen over een IP-audit binnen jouw onderneming? 📩 Mail ons

#artes #law #ip #worldipday #worldintellectualpropertyday #ipaudit #audit
...

11 0

🎙 “Oh I, Oh I, Oh I”. Ed Sheeran just took home a big copyright win before the UK High Court over his hit-song “Shape of You”. The long-awaited verdict came after Ed Sheeran and his two co-writers initiated legal proceedings against Sami Chokri et al. to declare that they had not infringed the copyright in their song “Oh Why”. The reason behind the legal action was the freeze of royalties of “Shape of You” after Chokri et al. asked PRS for Music to add them as co-writers.

According to Chokri et al., an eight-bar post-chorus section of “Shape of You”, in which the phrase “Oh I” is sung three times, was copied from the eight-bar chorus of their song “Oh Why”, in which the phrase “Oh Why” is repeated several times.

In its judgement, the High Court concluded that even though there were similarities between the song sections, there are also significant differences. As to the elements that are similar, there was compelling evidence that the “Oh I” phrase originated from sources other than “Oh Why” and that Sheeran did not hear the song before and would thus have deliberately or subconsciously copied the “Oh I” phrase. 🎶

With this ruling, there comes an end to the umpteenth copyright infringement lawsuit in the music industry, leading to not only a personal win for Sheeran, but also a win for the songwriting industry. ⚖

Curious about the boundaries of songwriting and “inspiration” under Belgian copyright law? Please feel free to contact us at 📩

You can find the verdict here 👉 https://cnto.io/L0zZN1ErP

#artes #law #ip #music #edsheeran #shapeofyou #lawfirm #musiclaw #creativeindustries
...

10 0

Happy Easter! 🐰 🍫

#artes #law #easter #ip #it #privacy #security #lawfirm
...

22 0

Today our new colleague Ellen Desnyder has joined our team in Antwerp. Ellen is a young lawyer who has a lot to offer. With 4 years of experience, she was seeking out a new challenge and an exciting work environment within the legal profession. She shares the same values that we at ARTES wish to promote, a perfect match! 🤗

Ellen started her career at Crowell & Moring in Brussels. Returning to her roots in Antwerp, Ellen chose to continue her career at the Antwerp office of ARTES. She specializes in IP and commercial law. She not only provides in-depth legal advice but she is also an experienced litigator.

Ellen completed her Master of Laws at KU Leuven and then went to McGill University in Canada for a General LL.M. with a focus on “IP & Innovation”.

We are more than happy that Ellen is now part of our team at ARTES!

#artes #law #newhire #newteammember #team #ip #it #privacy #security #lawfirm
...

26 1

De kunstenaar Mason Rothschild creëerde verschillende virtuele kunstwerken gebaseerd op de iconische ‘Birkin’-handtassen van Hermès. Eind 2021 verkocht hij de kunstwerken als Non-Fungible Tokens (NFT’s) onder de naam MetaBirkin, wat naar schatting een $800.000 opbracht.

Het verbaast niet dat Hermès, na in een statement duidelijk te hebben gemaakt niet gediend te zijn met de mogelijke inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten, een inbreukvordering heeft ingesteld ten aanzien van Rothschild.

Wat het merkenrecht betreft, beschikt Hermès o.a. over het merk ‘Birkin’, ingeschreven in klasse 16 (chequeboekhouders) en klasse 18 (o.a. Lederwaren of kunstlederwaren en tassen). Op basis artikel 9.2 (b) van de Uniemerkenverordening (‘UMVO’) kan Hermès optreden tegen het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor identieke of overeenstemmende waren en/of diensten. De vraag rijst of het al dan niet over overeenstemmende goederen gaat, aangezien Hermès het merk ‘Birkin’ vooralsnog niet inschreef voor NFT’s in klasse 9 als downloadbare virtuele goederen.

Hoe dan ook kan Hermès soelaas vinden in een uitgebreidere bescherming voor bekende merken, zoals voorzien in artikel 9.2 (c) UMVO. Houders van bekende merken kunnen zich immers verzetten tegen het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Wat het auteursrecht betreft, zou Hermès eventuele bescherming van de iconische handtas kunnen inroepen, indien ze kan aantonen dat het model de vereiste drempel van originaliteit haalt. In het verleden kende het Franstalige hof van beroep te Brussel reeds auteursrechtelijke bescherming toe aan de pliage-handtassen van Longchamps.

Vragen over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten? 📩 Contacteer ons via

#artes #law #hermès #hermes #NFTs #intellectualproperty #birkin #birkinbag #claim #IP #IPlaw
...

20 0

Today is all about our talented female coworkers! 💪🏼

ARTES strives to be a place where women in the legal profession have the opportunity to grow! We don't support a worklife balance, but we support a life balance. We see work as a part of life and not equal to life. We want to provide an environment that allows women to grow in their carreer which means they will also grow in life. 🤩

#artes #team #internationalwomensday #women #womeninlaw #law #IP #IT #Privacy #Security
...

35 3

We got our first company cars! 🚗💨

Thanks to @groepjam & @heute.dvy for the excellent service! 🤩

#artes #law #IP #IT #cars #mercedes #privacy #security #companycar
...

102 11

Want to join our story? 💪🏼

Contact us 📩

📽 @sunset.media

#artes #law #lawfirm #hiring #team #teamwork #iplaw #itlaw #dataprotectionlaw #privacylaw #security #cybersecurity
...

29 4

Record companies do not automatically own the master rights when investing in their artists. 🎶

Right before Christmas, the Dutch Supreme Court recalled that an artist – in this case DJ Martin Garrix – who self-produces tracks at home or in a self-paid studio, is legally to be considered a “phonogram producer” and thus the initial owner of his/her masters. 🎧

Following international legislation, the person or legal entity who or which takes the initiative and has the responsibility for the first fixation of the sounds, is considered the owner or “producer of a phonogram”. The question is: who bears the financial responsibility or takes on the risk for the actual recording? 🎼

In case of self-produced artists using their own equipment or paying for it, this risk lies with them, not the record company. Even though record companies pay out royalties, take on promotional investments and/or give (creative) feedback, they are in these cases not the ones responsible for the actual recording and thus do not by principle own the rights.

This finding does not only apply to DJ’s, but all self-recording artists who still take on record deals for marketing purposes and/or (financial) support. Let it be a reminder for these artists to make sure that they are well-informed of their rights before entering into any agreement. 🤔

Read the decision in our link in bio

Do you want to know how protect your ideas? Contact us 📩

#artes #law #musiclaw #neighbouringrights #copyright #ip #intellectualpropertylaw #supremecourt #artist #creative #martingarrix #dj #legal #marketing #investing #musicindustry
...

16 1

Europese Dag van de Privacy! 🥳

Een actueler topic voor deze hoogdag binnen onze niche konden we niet vinden: het Covid Safe Ticket en de bescherming van persoonsgegevens. 🔒

Samen met Ministry of Privacy en Jan De Groote (COTTYN Lawyers) trokken wij naar het Grondwettelijk Hof om het juridische debat over het CST te openen. ⚖️

Dit maatschappelijk debat rond het CST kwam vandaag aan bod in De Standaard met de vraag of het CST al dan niet een disproportionele maatregel is.

Het verplicht en wijdverspreid inzetten van een gezondheidspas in het dagelijks leven zet mensenrechten als het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens onder druk. Persoonsgegevens mogen principieel alleen verwerkt worden als het doel van de verwerking niet op een andere manier kan worden bereikt, waarbij de keuze voor de maatregel die de minste weerslag heeft op de privacy geldt als het uitgangspunt. De vraag stelt zich dan ook of er geen alternatieve en minder privacy-invasieve maatregelen bestaan, die een aanhoudende uitbreiding van een verplicht gebruik van het CST in de samenleving hadden kunnen voorkomen en of daar voldoende onderzoek naar werd gedaan. 🤔

Graag blijven wij het juridisch debat gaande houdend omtrent disproportionele inbreuken op de privacy. 🔍

Wij houden u alvast zeker verder op de hoogte.

Lees het artikel in De Standaard hier: https://lnkd.in/dF4HYYSQ

Vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Contacteer ons 📩 via

#artes #law #CST #covid #privacy #dataprotection #gegevensbescherming #privacylaw
...

10 0

De Europese Commissie koestert de ambitie om van Europa het eerste klimaat-neutrale continent te maken, dit tegen 2050. 🌿

Met de komst van nieuwe of aangepaste technologieën, producten en diensten zullen #intellectuelerechten een merkbare rol spelen in de ontwikkeling naar een meer #duurzame samenleving. Hoewel #octrooien steeds gezien worden als voornaamste indicator hiervoor, spelen #merken een steeds belangrijkere rol in de analyse van het duurzame #innovatiegedrag van ondernemingen. ♻

Uit een studie van het Europees merkenbureau (EUIPO, European Union Intellectual Property Office) blijkt dat ook de merkaanvragen voor ‘groene’ merken aanzienlijk zijn gestegen. Onderzoekers stellen vast dat, naast de positieve impact van IE voor de groei en winstgevendheid van een bedrijf, er ook een significante correlatie bestaat tussen merkactiviteit en innovatie. KMO’s blijken een belangrijke rol te spelen in het op de markt brengen van ‘groene’ waren en diensten. 🟢

Het grootste aantal ‘groene’ merken werd aangevraagd voor energie-gerelateerde producten, met name in de categorie van ‘behoud van energie’ en ‘productie van energie’. Verder werd ook een aanzienlijk deel van de groene merken aangevraagd voor ‘bestrijding van vervuiling’, ‘klimaatverandering’ en ‘transport’. ⚡

De eerste studie van het EUIPO die gebruik maakt van merkgegevens om de ontwikkeling van de ecologisch relevante goederen- en dienstenmarkten in de EU te onderzoeken is terug te vinden via onze link in bio.

#artes #law #trademarks #greendeal #climatechange #sustainability #intellectualproperty #europeanunion #energie #innovatie #IP
...

12 0

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt boete van € 2,75 miljoen op aan de Minister van Financiën voor het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens bij de Belastingdienst 🔓

De boete wordt opgelegd omdat de Belastingdienst jarenlang de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag op onrechtmatige en discriminerende wijze verwerkt heeft. De dienst had de gegevens over de (dubbele) nationaliteit 7 jaar te lang bewaard. Daarnaast verwerkte de dienst de nationaliteit van de aanvragers om georganiseerde fraude te bestrijden, dit terwijl het voor het recht op toeslag irrelevant is welke nationaliteit men heeft. Bovendien werden de #data gebruikt als een indicator in een automatisch systeem om risicovolle aanvragen te herkennen.

De AP weerhield een schending van het #proportionaliteitsbeginsel, #subsidiariteitsbeginsel, maar ook van het recht op niet gediscrimineerd dat een #grondrecht is.

De AP wijst erop dat burgers dikwijls geen andere keuze hebben dan hun gegevens door de overheid te laten verwerken en dat zij er dan op moeten kunnen #vertrouwen dat deze #verwerkingen op een veilige wijze plaatsvinden, zonder dat daarbij hun rechten geschonden worden.

De AP waarschuwt voor het inzetten van digitale toepassingen die gebruik maken van #AI en waarbij het #algoritme kan #discrimineren.

Met deze beslissing geeft de AP er blijk van dat zij er nauwlettend op zal toezien dat het beschermen van informatie over personen in een digitaliserende wereld gebeurt in overeenstemming met andere grondrechten zoals het recht op veiligheid, gezondheid, eigendom en meer.

Lees de volledige beslissing van de AP 👉 link in bio

Vragen omtrent gegevensbescherming? 📩

#artes #law #dataprotection #dataprotectionlaw
...

7 0

Wishing you a Christmas that's merry and bright! 🌟

We hope you have a safe and relaxing holiday season. 🎄

- Team ARTES
...

17 1

Recent nam Nele Somers deel aan een panelgesprek omtrent cybersecurity door KMOinsider. 💻

Security staat voor systemen, processen en vooral: mensen. Heeft u al nagedacht over uw digitale hygiëne, een securitybeleid, een incident response plan, een cyberverzekering? Niet enkel particulieren & grote ondernemingen kunnen het slachtoffer worden van criminelen. Ook KMO’s worden geviseerd. 🔒

Wilt u meer inzicht in de standpunten van Nele Somers en de andere security professionals die deelnamen aan het gesprek? 👇
Lees het volledig artikel digitaal op pagina 69 via onze link in bio.

Meer weten of cybersecurity? 📩

#artes #law #cyber #cybersecurity #security #cybercrime #cybercrimeawareness
...

34 1

Zeeuwse snackbar “Wendy’s” wint als kleine ondernemer een jarenlange procedure van Amerikaanse hamburgerketen dankzij merkregistratie. 🍔🍟

In het Zeeuwse Goes wordt een snackbar uitgebaat onder de merknaam “WENDY’s”. Hoewel de naam u waarschijnlijk bekend voorkomt, gaat het niet om een vestiging van de Amerikaanse keten van Hamburgerrestaurants, maar om de plaatselijke snackbar waarvan de naam in 1995 als Beneluxmerk werd geregistreerd voor snacks en #horecadiensten). 🍴

De Amerikaanse keten wenste op een bepaald moment zelf vestigingen te openen in de Benelux en in het kader daarvan wenste zij de naam WENDY’s als #Beneluxmerk beschermen. Daaraan stond de merkregistratie van de Zeeuwse snackbar echter in de weg, omdat het merkenrecht uitgaat van het first come first served-principe op grond waarvan een merk slechts geldig kan worden ingeschreven indien er in de betrokken sector geen identiek of overeenstemmend teken zou zijn gedeponeerd. Zij heeft daarom getracht het bestaande Beneluxmerk van de Zeeuwse snackbarhouder #nietig te doen verklaren op basis van niet normaal gebruik voor de waren en diensten waarvoor het merk werd ingeschreven.

De appelrechter heeft in deze procedure geoordeeld dat de Zeeuwse snackbar wel degelijk haar merk normaal gebruikt heeft voor haar diensten (onder klasse 43) als snackbar op de fastfoodmarkt. Het gebruik van het #merk op o.a. de gevel, de ramen, verpakkingen, kassabonnen, werkkleding en in het interieur in één bepaalde regio van een land van de Benelux kan volstaan om als normaal gebruik te worden gekwalificeerd. De appelrechter benadrukt dat het niet vereist is dat de #merkhouder meerdere vestigingen onder de merknaam uitbaat of buiten de regio promotie maakt voor de diensten.

Deze zaak toont het belang van een tijdige merkenrechtelijke bescherming aan. Dankzij een bewuste omgang met haar #intellectuele rechten slaagde een lokale onderneming erin om op te komen tegen het #gebruik én de #registratie van een #merk door een multinational.

Wenst u uw merk ook te beschermen? Contacteer ons via 📩

Lees de volledige uitspraak 👉 via link in bio

#artes #law #trademarklaw #trademarkregistration
...

21 1

[sound on 🔊] Informatiesabotage: wat is het en vooral hoe gaat u en uw onderneming ermee om?

🎙 Luister de podcast #Tussenderegels vandaag op Spotify!

#artes #law #podcast #cybercrime #cybersecurity #security
...

22 1

Welcome Ann De Lamper ! 👏

Today Ann joins our team. As our new office manager Ann will be the point of contact for our client and lawyers. She will help lift the office management to the next level.

We are proud to present Ann as our newest team member!

#artes #law #team #newhire #growth #officemanagement #IPlaw #ITlaw #dataprotectionlaw #securitylaw #expansion
...

16 0

Great news! 👏 The unfair practices of the so-called ‘copyight trolls’ are finally challenged in court. Recently a Belgian judge ruled that the activities of such a #troll constitute a form of #abuse aimed primarily at the pressurised generation of income from identified (alleged) #copyright infringements and not at bringing them to an end. As these trolls obtain their income from licences, they have a commercial interest in maintaining the infringements, which is not in line with its general mission to stop and/or avoid them. The latter presupposes an active exploitation of the copyrights, which is lacking at present. 👨‍⚖️

The trolls are known for aggressively collecting copyright fees for alleged unauthorised use of #photographs on the Internet. The organisations force alleged infringers to purchase a " #licence" in which it unilaterally imposes a fee and increases it with all sorts of additional amounts and unproven costs. Moreover, it always assumes that "all" photographs are protected by copyright. Something that is certainly not always the case, also in light of the exceptions under copyright. In addition, it is not said that the original photographer did grant rights to the organisation to enforce the copyright in his/her name and proof of this is not always provided. 📷©

The court therefore rejected the claim of the collecting organisation, which is now forced to adjust its #policy and collect copyright fees correctly. ⚖

Recently confronted with a letter from a troll? Please do not hesitate to contact us at 📩 or feel welcome to read our contribution on the subject!

Read the judgement (Dutch) via link in bio

#team #artes #atyourservice #law #lawfirm #iplaw #copyrightlaw #copyrightinfringement #copyrightlawyer #copyrightprotection
...

17 0

ARTES BESTAAT 3 JAAR! 🎉🎈🎂

Op drie jaar tijd is ARTES uitgegroeid tot een team van 10 man verdeeld over twee prachtige locaties. Onze missie die een positieve sfeer promoot samen met kwalitatief werk voor onze cliënten blijft ons verdere kracht geven om te blijven groeien. 🤝

We willen jullie heel graag bedanken dat jullie het verhaal van ARTES mee helpen uitbouwen met de juiste waarden! ✨

Thank you team! 💪🏼

#artes #law #birthday #lawfirm #iplaw #itlaw #dataprotection #privacy #security #team #thankyou
...

38 8

Nike is entering the metaverse as we speak 👨‍💻

At the end of October, Nike filed seven trade mark applications at the United States Patent and Trademark Office (USPTO). These applications consist, amongst others, of the wordmark ‘Nike’ , its famous figurative mark swoosh and the slogan ‘Just Do It’. For these existing trademarks, Nike wishes to obtain additional protection for new goods and/or services, in particular for downloadable virtual goods (namely computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sport bags, backpacks, sport equipment, art, toys and accessories) that could be used online and in online virtual worlds. 👾

These applications hint at the possibility that the sports trademark is planning to sell its products as virtual goods or non-fungible tokens (NFTs) and wishes to protect its products from becoming NFTs without its permission.

This news goes hand in hand with the announcement of Facebook’s rebranding, now Meta, embracing a new virtual universe (the ‘metaverse’) for users to interact with each other as digital avatars. 🕹

However this is not Nike’s first attempt at joining a new digital world as it launched a virtual pop-up store in 2019 where customers could purchase limited edition items with credits from previous purchases and secured a patent for “Cryptokicks”, which were virtual collectible shoes stored on blockchain. This allowed Fortnite gamers to let their avatars wear Nike Air Jordan shoes. 👟

The metaverse fulfills the needs that the pandemic created to ensure that interactions could be made online. With the spotlight on this new virtual universe, companies could get a head start with a metaverse strategy. Maybe they need to “Just Do It”? 🤔

We continue to follow up the newest developments in the metaverse.

Questions about the legal side of these new virtual items? 📩 Contact us

#artes #law #trademark #Nike #brand #metaverse #blockchain #digital #virtual #trademarklaw #ip #iplaw #nfts #facebook
...

15 5

🧐 Op zoek naar een nieuwe uitdaging of stageplaats? Of wil je meer te weten komen over onze niche? Kom dan zeker vrijdag 5 november langs op de Antwerp Law Jobdays georganiseerd door @sofiaantwerp & @elsaantwerpen.

Leer ons team kennen en kom alles te weten over onze werking! ⚖

Meer info? 👉 www.antwerplawjobdays.be

Tot dan! 👋

#artes #law #antwerp #jobdays #jobfair #antwerplawjobdays #internship #hiring
...

25 1

Wanna be startin’ Somethin’, Michael Jackson? 👨‍🎤

De erfgenamen van Michael Jackson eisen dat de radiozender @stubru de naam van het radioprogramma “King of Pop” verandert op grond van hun identieke en/of overeenkomstige merken die ingeschreven werden voor o.a. ‘entertainmentdiensten’. 🎙

Het merkenrecht geeft aan de merkhouder een ‘uitsluitend recht’, op grond waarvan de merkhouder het gebruik in het economisch verkeer van een identiek of overeenstemmend teken kan verhinderen voor identieke of overeenstemmende waren en/of diensten. Triumph International Inc., het merchandise- en licentiebedrijf dat de nalatenschap van Michael Jacksons beheert, is houder van tal van ‘King of Pop’-merken en maakt daar nu dankbaar gebruik van door op te treden tegen het gebruik door Studio Brussel voor het gelijknamige radioprogramma. 📻

Binnen de #muzieksector wordt het steeds gebruikelijker om een band-/artiestennaam als merk te registreren, als nieuw verdienmodel om o.a. gadgets en merchandise te verkopen. Onder andere ‘Kings of Leon’, ‘Arctic Monkeys’ en ‘Daft Punk’ registreerden hun bandnaam als merk. 🎼

De eerste check die Studio Brussel kan doen is of het merk effectief gebruikt wordt voor de geregistreerde waren en diensten, rekening houdend met het feit dat er geen #gebruiksplicht is gedurende het eerste tijdvak van 5 jaar na het merkdepot. Daarnaast kan Studio Brussel zich ook de vraag stellen of een naam die deel uitmaakt van het universele culturele erfgoed zonder meer merkenrechtelijk kan worden toegeëigend. Eerdere rechtspraak bevestigde dat tekens die als zodanig in het collectieve geheugen van de gemiddelde consument gebeiteld staan, geen herkomstfunctie meer kunnen vervullen (Gerechtshof Den Haag, 29 augustus 2017, Rembrandt), dan wel strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden (EFTA Court, 6 april 2017, Gustav Vigeland).

Bij @vrt.be liet al weten dat ze de naam van het programma dan maar zullen wijzigen. Of we deze zondag nog een aflevering van ‘King of Pop’ zullen horen op de radiozender is dus nog maar de vraag.

Beat it, Studio Brussel.

Vragen?📩

#artes #law #IP #iplaw #michaeljackson #kingofpop #brand
...

12 0

With its decision in Vedat Şorli v. Turkey the ECHR handed down another #defamation decision, concluding there has been a #violation of art. 10 of the Convention.

In 2017 Sorli had criticised the President by posting photos on Facebook, expressing his political view on the head of State. Domestic courts convicted the Turkish national to a prison sentence of 11 months (with a 5-year suspension), after they placed him in pre-trial detention for 2 months based on an infringement of art. 299 Criminal Code, which provides in higher penalties for persons who make defamatory statements about the President, resulting thus in a legal privilege for the latter as a political figure. 

The Court reiterated that in previous case-law it held that affording increased protection by means of a special law on insult, doesn’t align with the spirit of the Convention & cannot serve as a #justification for affording a privileged status vis-à-vis the right to convey information & opinions concerning the head of State. The sanction has a #chillingeffect on the willingness of the person concerned to express his or her views on matters of #publicinterest, especially in the view of the effects of conviction. 

This ruling, delivered in an era of increasing polarisation, revisits the established jurisprudence of the Court on limitations of criticism that - on the contrary - provides in a higher standard for politicians (& even higher for members of the government). This element is closely linked to the Court's view of the meaning of #freedomofexpression: a democracy requires a high degree of freedom to criticise the functioning of political persons and democratic institutions.

Questions? Contact us 📩

Read the case via our link in bio

#artes #law #defamation #laster #freedomofspeech #fundamentalrights
...

6 0

A bank manager in the UAE authorised a $35 million transfer to a criminal #cybercrime organisation using AI #voicecloning. 🎙

It may seem like a phenomenon from the future, but this scenario could happen to anyone.

The bank manager had previously spoken to the director, therefore he recognised his voice. At the same time the bank manager received an email from the director and the lawyer of the company, confirming the amount of money that needed to be moved and to which account. This (only second) known case of fraudsters using #voice-sharing #tools shows once again that cybercriminals keep on inventing themselves in order to gain #trust from their victims. Such cases further underline the importance of paying attention to digital hygiene and to the human side connected to cybersecurity. 👩‍💻

Always be careful who you talk to on the phone when there is a lot at stake. ⚠️

Questions about cybersecurity? Contact us 📩

Read the full article in link in bio 🤓

#artes #law #cybersecurity #becareful #voice #crime #digitalhygiene #digital #lawyer #ai
...

5 0

Het Zwitserse Bundesgerichtshof heeft in haar beslissing van 7 september 2021 het Zwitsers vormmerk van de Nespresso-capsule van Nestlé (nr. 486 889) nietig verklaard, waarmee Ethical Coffee Company (‘ECC’) haar slag tegen Nestlé binnenhaalt. ☕
 
In 2011 stelde Nestlé een inbreukvordering in tegen ECC wegens vermeende inbreuk op haar Zwitsers vormmerk. ECC betoogde dat zij geen merkinbreuk pleegde en stelde een tegenvordering in om op haar beurt de nietigverklaring van het vormmerk te bekomen.
 
Het Hof stelde dat concurrenten van Nestlé niet over “redelijkerwijs” beschikbare alternatieve oplossingen beschikten waarvan zij geen nadelen (o.a. hogere productiekosten, kleinere hoeveelheid koffie per capsule of hoger risico om vast te komen zitten in het koffieapparaat) zouden ondervinden in vergelijking met de Nespresso-capsule. Om die reden oordeelde het Hof dat het vormmerk van Nestlé technisch noodzakelijk was en dus nietig moest verklaard worden.
 
Het Hof maakte in haar beslissing een vergelijking met het Europees merkenrecht. Zij citeert het Lego-arrest van het Europees Hof van Justitie (C-48/09) waarin wordt benadrukt dat het merkenrecht een essentieel onderdeel is van het mededingingsstelsel. In dat opzicht moet een onderneming haar tekens kunnen beschermen die de consument in staat stelt de producten en diensten zonder verwarring te onderscheiden. Wanneer het intellectuele eigendomsstelsel van de Europese Unie echter voorziet in een bescherming gedurende een beperkte periode, zoals het octrooirecht voor uitvindingen, dan moet worden voorkomen dat een eeuwigdurende monopolie via het merkenrecht bekomen wordt.
 
Aangezien de octrooirechtelijke bescherming op de Nespresso-capsules reeds verlopen is, heeft Nestlé haar investering in de uitvinding in principe reeds kunnen terugverdienen. Nestlé heeft zonder succes deze bescherming proberen te verlengen in Zwitserland. Nespresso, or maybe something else?

Vragen over uw merk of uitvinding? 📩

Lees de volledige beslissing ➡️ link in bio

#artes #law #iplawfirm #ip #nespresso #patent #patentlaw #nestlé #nestle #ethicalcoffeecompany #intellectualproperty #intellectualpropertylaw #coffee
...

4 0

Last week ARTES attended the ALAI Congress in Madrid. This year’s focus was Copyright, Competition and Innovation. Our team came back with new knowledge and aspirations! 💪🏼

#artes #law #iplaw #intellectualproperty #copyright #copyrightlaw #competition #innovation #ALAI #associationlittéraireetartistiqueinternationale #congress #alaicongress
...

9 0

Welcome Matthias Machtelinckx ! 👏

From today Matthias is part of our ARTES’ team. With over 8 years of experience in an international firm he is ready to take ARTES to the next level. He will assist our clients as our new Senior Associate.
 
His expertise goes from trademarks and copyright to media and entertainment. He is also eager to help shape and coach the next generation lawyers.
 
We are proud to present Matthias as our newest team member!

#artes #law #newhire #team #newteammember #iplawyer #IP #iplaw
...

17 0

GB bezit verschillende tapasbars in Spanje en maakt gebruik van het teken ‘CHAMPANILLO’ om haar keten te promoten. Het teken wordt gebruikt in combinatie met een grafische drager waarop 2 klinkende glazen zijn afgebeeld. Tot 2015 verkocht GB daarbij ook nog een mousserende drank, Champanillo genaamd. GB staakte de verkoop op verzoek van het CIVC, een vereniging die de belangen behartigt van de champagneproducenten.🍾
 
Is de beschermingsomvang van een BOB beperkt tot producten of strekt deze zich ook uit tot diensten? Het Hof antwoordt hierop dat krachtens de art. 92 en 93 van verordening 1308/2013 weliswaar alleen producten in aanmerking kunnen komen voor een BOB, maar dat de werkingssfeer van de door deze benaming verleende bescherming elk gebruik daarvan door producten of diensten omvat (RO 46).

Aangaande de sub b) grond uit artikel 103 van de verordening verduidelijkt het Hof dat de bescherming van het gebruik van de BOB tegen ‘elke voorstelling’ niet noodzakelijk vereist dat er identiteit en/of soortgelijkheid tussen de producten of tussen product/dienst voorhanden is. Bovendien is er reeds sprake van een dergelijke voorstelling wanneer het gebruik van een benaming een voldoende rechtstreeks en duidelijk verband oproept tussen deze benaming en de BOB, dit in hoofde van de ‘normaal geïnformeerde & redelijk omzichtige & oplettende gemiddelde Europese consument. Om tot een verband te besluiten, dient in het bijzonder rekening gehouden te worden met de omstandigheid dat de benaming een deel van de beschermde benaming bevat (RO 66).
 
In het hoofdgeding staat het dus aan de verwijzende rechter om, aan de hand van alle relevante elementen die het gebruik van de BOB en de context van dat gebruik kenmerken, te beoordelen of de benaming Champanillo een dergelijk verband kan oproepen, opdat deze rechter vervolgens kan nagaan of er in casu sprake is van een voorstelling in de zin van art. 103, lid 2, sub b).
 
Van een bruisende overwinning voor het CIVC gesproken! 🥂
 
Lees het volledige arrest: link in bio
 
Vragen over BOB? 📩
 
#artes #law #intellectualproperty #IP #IPlaw #CIVC #champagne #EuropeseHofvanJustitie #EU #PDO
...

6 0

🤔 Can you be held responsible for not removing hate comments posted by others on your Facebook wall? According to the European Court of Human Rights (‘ECHR’), the answer is yes. 

In a recent judgement the ECHR confirmed that users who do not promptly remove hate comments on their Facebook page cannot rely on their freedom of expression to avoid a conviction for hate speech. The ECHR emphasised that “tolerance and respect for the equal dignity of all human beings constituted the foundations of a democratic, pluralistic society” and decided that owners of (Facebook)pages are responsible for stopping the dissemination of hatred comments. 📱

The case at issue concerned a French politician who published a post on his Facebook wall which gave rise to several other hatred comments made by other users. Since the comments were clearly unlawful and the politician deliberately left these comments online based on his freedom of expression, the ECHR found that the national court was right in criminally convicting the politician for a lack of vigilance and responsiveness to delete the hatred comments. 📣

With this judgement, the ECHR confirms that there exists a shared responsibility when users decide to make their Facebook page public, taking responsibility for the comments posted on their profile. 💡

More questions about cybercrimes? 📩

#artes #law #facebook #hatecomments #EU #responsibility #cyber #cybercrime #cybersecurity #socialmedia #ECHR #humanrights #respect #society #EuropeanCourtofHumanRights
...

8 0

💡 Earlier this week the #EPRS completed its paper on regulating facial recognition (FR) in the #EU. The document serves as background information to members & staff of the European Parliament.

Whilst #AI has powered the use of biometric technologies, such as FR applications – which are increasingly used for verification, identification & categorisation – the paper shows there‘s an urgent need to map out the impact on people’s fundamental rights, more in particular the right to data protection, privacy & non-discrimination.

The paper furthermore takes stock of the legal framework, carrying out an examination of the proposal for an EU AI act regulating facial recognition. It contains a useful table (p. 27), showing the various scenarios for FR system regulation. 🤖

Read the full paper 👉 link in bio

Please feel free to share your thoughts with us 📩 via

#artes #law #fundamentalrights #artificialintelligence #FRTs #facialrecognition #dataprotection #privacy #nondiscrimination
...

9 0

Welcome Thomas Bronselaer! 👏

Today we got to see how our newest ARTES team addition was sworn in as a lawyer! Thomas will start his journey as a lawyer with a passion for IT, Data and Security. 💪🏼

He finished his Master's Degree Law in 2020. Afterwards he wanted to further explore his interest in ICT and IT and got his Master's Degree IP & ICT both at KU Leuven. His goal is to become an IT and privacy expert. We are proud to announce him as part of our team and to guide him on his path as a lawyer! 🤝

#artes #law #newmember #newhire #team #newteamember #lawfirm
...

24 5

Terwijl wij volop dozen uitpakken, lichten we al een tipje van de sluier op: ons nieuw adres in Antwerpen! 📦

#artes #law #move #lawfirm #antwerp #newadres
...

23 1

❗ Voor dringende zaken kan u steeds contact opnemen met ons kantoor in Hasselt +32 11 41 57 46

Wij verwelkomen u graag vanaf 4 augustus op onze nieuwe vestiging in Antwerpen!

#artes #law #move #newoffice #antwerp #lawfirm
...

15 0

The Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens) has imposed a fine of 750.000 EUR on #TikTok for violating the privacy of young children. The privacy statement that TikTok provided to Dutch users, many of whom were young children, when installing and using the app was in English and therefore not readily understandable. By not offering their privacy statement in Dutch, TikTok failed to comply with its information obligation under the #GDPR. TikTok has already lodged an objection to the decision. 📲
 
Last year the DPA launched an investigation because of concerns regarding the privacy of children, who are considered particularly vulnerable by the GDPR and therefore granted additional protection.🕵️‍♀️
 
In early October last year, the DPA submitted a report of the findings of its investigation to TikTok, who subsequently made a number of changes to make the app safer for children under the age of 16, including more control for parents over their child’s account and setting accounts of children to private by default.
 
Several aspects of the investigation have meanwhile been transferred to the Irish Data Protection Commission, as TikTok has set up operations in Ireland in the course of the investigation. It is now up to Ireland’s Data Protection Commission to complete the investigation and issue a final ruling on the other possible violations. 🔍
 
The decision can be found in our link in bio 🔗

Questions about GDPR and data protection? 📩

#artes #law #dataprotection #cybersecurity #privacylaw #dataprotectionlaw #tiktokapp #privacy #dutchdpa
...

12 1

Kan de vorm van een lippenstift als merk worden beschermd? 🤔

Volgens het Europese Gerecht kan dat inderdaad. In haar beslissing van 14 juli 2021 (T-488/20) stelt het Gerecht dat de vorm van de typische Guerlain-lippenstift als driedimensionaal vormmerk kan worden geregistreerd. 💄™
 
Het Gerecht herhaalt dat een vorm slechts als merk beschermbaar is indien het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Volgens het Gerecht zijn de nieuwheid van de vorm, de veelvuldigheid van vormen in de betrokken sector of het hoogwaardig design irrelevant bij deze beoordeling.
 
De Guerlain-lippenstift wijkt volgens het Gerecht daarentegen significant af van de bestaande lippenstift op de markt doordat haar vorm doet denken aan die van een bootromp of een kinderwagen. Bovendien is de aanwezigheid van de kleine reliëfvorm ongewoon, hetgeen bijdraagt tot het ongewone en onderscheidende uiterlijk.
 
De beslissing van het Gerecht kan nieuwe mogelijkheden bieden aan merkaanvragers die minder conventionele (vorm)merken wensen in te schrijven. 💡

Wil je meer weten over de beslissing van het Gerech? 👇
Link in bio

Vragen over de mogelijkheden om uw idee, concept of merk te beschermen? 📩

#artes #law #intellectualproperty #lipstick #Guerlain #IP #intellectualpropertylaw #iplaw #trademark #EU #brand #brandidentity #uniquedesign
...

10 1