VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

Algemene voorwaarden

BV Artes

 1. Vennootschap en activiteiten: BV Artes, Pourbusstraat 25, 2000 Antwerpen, (‘Artes’) is een besloten vennootschap (BV) onder Belgisch recht die diensten aanbiedt als advocaat, bemiddelaar en/of als legal counsel.
 2. Diensten: alle diensten worden toevertrouwd aan Artes als vennootschap en worden uitgevoerd door een medewerker en/of een aangestelde aangeduid door Artes. Alle diensten of elk werk dat wordt uitgevoerd, wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van Artes. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
 3. Vragen: Artes streeft ernaar om het cliënteel de best mogelijke service aan te bieden. Indien u als cliënt niet tevreden bent over de dienstverlening, kan u uw vragen mailen naar .
 4. Informatie en vertrouwelijkheid: de cliënt verbindt zich ertoe om Artes zo spoedig mogelijk alle informatie en documenten te bezorgen die nodig is om kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. De cliënt verbindt zich er eveneens toe om alle vertrouwelijke informatie die verkregen wordt in het kader van het lopend dossier, discreet en in overeenstemming met vertrouwelijk dan wel geheime karakter te behandelen.
 5. Erelonen/kosten: het tarief dat voor uw dossier of vraag van toepassing is, wordt bepaald aan de hand van de urgentie en de complexiteit van uw dossier of vraag en de ervaring en de specialisatie die vereist zijn voor de behandeling ervan. Het toepasselijke tarief van erelonen en administratieve kosten wordt vooraf en transparant gecommuniceerd. In uitzonderlijke en specifieke omstandigheden kan Artes met de cliënt een succesvergoeding bedingen, bestaande uit een vooraf bepaald percentage van de teruggevorderde of gevrijwaarde gelden die bij winst van de procedure bijkomend betaald dient te worden. De kosten die door Artes voor de cliënt worden voorgeschoten in het kader van het dossier (o.a. rolrechten, kosten voor inschrijvingen van intellectuele rechten zoals merken en/of modellen, gerechtskosten en kosten gemaakt door derden zoals deskundigen, notarissen of gerechtsdeurwaarders, alsook parkeerkosten) worden eveneens doorgerekend. De tarieven, administratieve en concrete kosten  en BTW worden afzonderlijk vermeld op de ereloonstaten.
 6. Provisie: tenzij dit anders overeengekomen zou zijn, verbindt de cliënt er zich toe om een voorschot te betalen voor de erelonen en de administratieve kosten die door Artes worden gedragen. Artes houdt zich het recht voor haar werkzaamheden niet aan te vangen of, bij hoogdringende zaken waarbij reeds aanvang werd genomen, deze te staken bij niet-betaling van de provisie.
 7. Betaling van erelonen: Ereloonstaten worden in principe maandelijks per post of elektronisch aan de cliënt overgemaakt. Ereloonstaten dienen binnen de vijftien (15) dagen en uiterlijk op de vervaldatum, die op de ereloonstaat vermeld wordt, betaald te worden. Artes zal enkel betaling via overschrijving aanvaarden en weigert elke betaling in baar geld. Na de vervaldatum is rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van tien (10) procent per jaar. Artes houdt zich het recht voor om bij niet-betaling over te gaan tot inning via een incassobureau. Protest tegen een ereloonstaat van Artes dient schriftelijk gestuurd te worden binnen de vijftien (15) dagen na de ontvangst ervan. Protesten na het verstrijken van de termijn van vijftien (15) dagen worden niet aanvaard.
 8. Derdenrekening: Gelden die Artes van een opdrachtgever ontvangt en voor een cliënt dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Artes gekozen financiële instelling. Artes kan niet  aansprakelijk worden gesteld t.o.v. de opdrachtgever of enige andere persoon voor eventueel falen, onrechtmatige daden of gebreken van de financiële instelling waar Artes derdengelden aanhoudt, waardoor Artes nooit gehouden kan worden deze bedragen terug te betalen indien de financiële instelling in gebreke blijft deze terug te betalen of over te schrijven.
 9. Discontinuïteit: indien er aanwijzingen zijn dat de cliënt kredietmoeilijkheden heeft of zich in een situatie van discontinuïteit bevindt, waaronder maar niet beperkt tot een gerechtelijke reorganisatie, vereffening en/of faillissement, heeft Artes het recht om de diensten op te schorten of onmiddellijke betaling te eisen van de openstaande ereloonstaten, onverminderd de vervaldatum ervan. Artes kan bijkomend op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de cliënt hier schriftelijk van op de hoogte te brengen, zij het met naleving van de deontologische verplichtingen.
 10. Aansprakelijkheid en verzekering: Artes is niet aansprakelijk voor prestaties die geleverd worden door een onafhankelijke partij, overheidsinstelling en/of administratieve organisatie die diensten levert in de context van een dossier dat aan Artes werd toevertrouwd en voor enige mogelijke directe of indirecte schade die de cliënt zou lijden, waaronder maar niet beperkt tot een verlies van productie, contracten, cliënteel, data, omzet, etc. De cliënt zal Artes vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met of die voortvloeien uit de geleverde prestaties. De advocaten van Artes zijn aangesloten bij een professionele organisatie, met name bij de Balie van Antwerpen (www.balieantwerpen.be). Zij zijn verzekerd voor hun professionele aansprakelijkheid in overeenstemming met de deontologische regels.
 11. Privacy: Artes, met contactgegevens zoals hierboven vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Artes van groot belang. Artes zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen. Artes zal de toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming strikt naleven. In het kader van de dienstverlening worden uw persoonsgegevens verwerkt zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden en in overeenstemming met het privacybeleid van Artes (www.artes.law). U geeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming, maar kan deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking, onverlet. In het kader van de dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens verzameld worden:  voornaam, naam, adres, telefoonnummer(s), professionele functie(s), geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres(sen). Artes gebruikt deze gegevens om uw persoonlijk account te beheren, voor klantenadministratie, om de inhoud van de dienstverlening te verbeteren, de website te beheren en marktonderzoek te verrichten. Artes gebruikt uw persoonsgegevens ook voor doeleinden van direct marketing, dit o.a. om u te informeren over wettelijke veranderingen en u alert te maken voor de gevolgen daarvan (client alert). U geeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming, maar kan die toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen aan . Artes bewaart uw persoonsgegevens in haar databanken tot op het moment dat deze worden verwijderd. Artes behoudt zich het recht voor om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting. U kan op elk moment vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te actualiseren, onjuiste gegevens te rectificeren, te wissen en/of de verwerking ervan te beperken. Indien u de vermelde rechten wenst uit te oefenen, ontvangen wij graag een kopie van uw identiteitskaart via . U kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking en u heeft het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen alsook om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Indien u  vragen of klachten heeft over de uitoefening en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds verdere informatie verkrijgen door een e-mail te sturen aan . U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, dit is in België  de “Gegevensbeschermingsautoriteit” (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ).
 12. Verplichtingen onder witwaswetgeving: Conform de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (“de antiwitwaswet”) dient Artes bij werkzaamheden voor een nieuwe cliënt over te gaan tot identificatie van de opdrachtgevers, en de bestuurders en uiteindelijke begunstigden (UBO’s) in het geval de cliënt een rechtspersoon is. De cliënt verbindt zich ertoe om spontaan elk document aan te leveren op basis waarvan Artes kan overgaan tot de identificatie van de cliënt en geeft Artes de goedkeuring deze informatie op te slaan. De cliënt verplicht zich ertoe om elke wijziging van de gevraagde gegevens zo snel mogelijk mee te delen. In zover Artes de cliënt omwille van de hoedanigheid, locatie of inhoud van activiteiten conform de antiwitwaswetgeving identificeert als een verhoogd risico, dient de cliënt Artes de bijkomende gevraagde of informatie of documenten te verschaffen om aan haar verplichtingen tegemoet te komen. Artes houdt strikt aan haar beroepsgeheim in zover het cliënten bijstaat in de verdediging in rechten of betrokken is bij de beoordeling van de rechtspositie van de cliënt. In specifieke situaties en slechts in zover verplicht onder de antiwitwaswetgeving en deontologie zal Artes de Stafhouder van de Antwerpse balie op de hoogte te brengen indien weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat gelden, fondsen, of transacties  voor witwassen van geld of de financiering van terrorisme worden gebruikt. Het komt de Stafhouder toe om rekening houdende met het beroepsgeheim van de advocaat te oordelen of er een melding dient te gebeureden aan de Cel voor financiële informatieverwerking.
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: De relatie tussen Artes en de cliënt wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Bij betwisting zal de Nederlandse tekst en diens interpretatie primeren boven de eventuele vertalingen. Artes informeert de cliënten bij betwisting over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de ombudsdienst voor geschillenbeslechting bij de advocatuur.
 14. Afdwingbaarheid: Indien één van de voormelde bepalingen, geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onafdwingbaar zou zijn, tast dit de geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de andere voorwaarden niet aan.